twitter instagram YouTube

2020-11-10
Konkurs dotyczący uzależnień

Konkurs dotyczący uzależnień

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosiła konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. Termin składania wniosków upływa 25 listopada 2020 r, o godz. 11:00.

Zadania będące przedmiotem konkursu:

l.p. Nr zadania konkursowego Nazwa zadania Kwota dofinansowania na 2021 r.
1 1/2021/DRM Podnoszenie kompetencji realizatorów programów profilaktycznych oraz rozwój programów profilaktycznych opartych na dowodach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem programów z Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego     200 000 zł
2 2/2021/DRM Organizacja szkoleń dla terapeutów uzależnień w zakresie profilaktyki FASD wraz z przygotowaniem broszury dla terapeutów uzależnień dotyczącej pracy z kobietami w temacie ich płodności i rozumienia FASD     220 000 zł
3 3/2021/DRM Szkolenie dla rodziców adopcyjnych na temat pracy z dzieckiem z FASD 150 000 zł
4 4/2021/DRM Praca z rodzicami dzieci adoptowanych z FASD nad regulacją emocji – trening psychologiczny 60 000 zł
5 5/2021/DRM Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dla Lokalnych Liderów Trzeźwości w środowisku kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych –organizacja szkoleń, konferencji oraz prowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych w mediach społecznościowych.     260 000 zł
6 6/2021/DRM Wydanie podręcznika dla księży z materiałami edukacyjnymi w zakresie propagowania trzeźwości i jego dystrybucja do wszystkich parafii w Polsce     50 000 zł
7 7/2021/DRM Autoewaluacja narzędzia do badania efektywności placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym świetlic socjoterapeutycznych 150 000 zł
8 8/2021/DRM Organizacja konferencji w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w placówkach wsparcia dziennego 150 000 zł
9 9/2021/DPL Szkolenie nt. zobowiązania do leczenia odwykowego adresowane do członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z gmin o najniższych dochodach z zezwoleń na sprzedaż alkoholu     150 000 zł
10 10/2021/DPL Szkolenie dla konsultantów lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych dla członków rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy     150 000 zł
11 11/2021/DPL Wyposażenie miejskich przedsiębiorstw transportowych w materiały edukacyjne dotyczące problemu nietrzeźwych kierowców     220 000 zł
12 12/2021/DPL Organizacja konferencji dla przedstawicieli ruchu abstynenckiego   150 000 zł
13 13/2021/DPL Edukacja samorządów gminnych w zakresie ograniczania dostępności alkoholu oraz podejmowania interwencji w sprawie nielegalnej promocji i reklamy napojów alkoholowych     580 000 zł
14 14/2021/DEA Adaptacja do realizacji on-line programu rekomendowanego w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego     200 000 zł
15 15/2021/DEA Implementacja zaleceń dotyczących rozpoznawania spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych opracowanych przez interdyscyplinarny zespół polskich ekspertów oraz ich ocena funkcjonowania w praktyce     370 000 zł
16 16/2021/DEA Wspieranie badań naukowych dotyczących problematyki związanej z piciem alkoholu     600 000 zł
17 17/2021/DEA Implementacja i ewaluacja procesu realizacji programu profilaktyki uniwersalnej w Polsce oraz przynajmniej w dwóch krajach Europy Wschodniej     586 000 zł
18 18/2021/DEA Upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym, i możliwości uzyskania pomocy -cykl artykułów w prasie kobiecej     350 000 zł
19 19/2021/DEA Prowadzenie superwizji dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie   80 000 zł
20 20/2021/DEA Edukacja pracowników lecznictwa odwykowego w zakresie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie     200 000 zł
21 21/2021/DLO Prowadzenie platformy e-terapii oraz aplikacji telefonicznej wspierającej ograniczenie spożywania alkoholu     220 000 zł
22 22/2021/DLO Wydawanie czasopisma poświęconego leczeniu uzależnienia od alkoholu i zaburzeń członków rodzin, adresowanego do pracowników placówek leczenia uzależnień (lekarzy, terapeutów, psychologów, psychoterapeutów)     210 000 zł
23 23/2021/DLO Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia terapii par i rodzin z problemem alkoholowym     200 000 zł
24 24/2021/DLO Szkolenia w zakresie realizowania programów ograniczania picia z wykorzystaniem platformy internetowej e-pop jako narzędzia wspomagającego zmianę zachowania   180 000 zł
25 25/2021/DLO Konferencja szkoleniowa doskonaląca umiejętności psychoterapeutyczne terapeutów udzielających świadczeń zdrowotnych osobom z zaburzeniami wynikającymi z wzrastania w rodzinach z problemem alkoholowym(DDA)     160 000 zł

 

Na konkurs przeznaczono łącznie 5 846 000 zł. Wymagany jest wkład własny (finansowy lub osobowy) wnioskodawcy w wysokości minimum 5% wnioskowanej kwoty w danym roku.

Wnioski mogą składać podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365 ze zm.), to jest:
podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz spełniające kryteria wyboru wniosku wskazane w ogłoszeniu o konkursie oraz spełniające dodatkowe kryteria formalne określone przy opisie poszczególnych zadań konkursowych.

Termin składania wniosków upływa 25 listopada 2020 r, o godz. 11:00.

Pytania w zakresie konkursu można przesyłać pod adres poczty elektronicznej konkursyNPZ@parpa.pl

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: http://www.parpabip.pl/index.php?id=185,0,0,0,0,87

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas