twitter instagram YouTube

2021-10-01
Konkurs grantowy ONKOgranty V

Konkurs grantowy ONKOgranty V

Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ogłosi nabór do V edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukujemy nowych, dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024. – 30 października

FUNDATOR: Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem

CEL KONKURSU:
Celem konkursu grantowego realizowanego przez Fundację Polska Liga Walki z Rakiem jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów badawczych i analiz systemowych z dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie oryginalne projekty, twórczo nawiązujące do programowego dokumentu Fundacji, Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 (http://www.walkazrakiem.pl), których realizacja może znacząco wpłynąć na poprawę dostępności i jakości opieki onkologicznej w Polsce. Jedna osoba może zgłosić więcej niż jeden projekt i/lub być członkiem więcej niż jednego zespołu realizującego projekt.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W piątej edycji konkursu wyłonione zostaną zwycięskie projekty w kategoriach:
1) Nowotwór jako choroba przewlekła
2) Onkologia po pandemii
3) Promocja Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Osoby lub zespoły badawcze zatrudnione (zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie innych umów, w tym umów cywilno-prawnych) w publicznych i niepublicznych uczelniach i instytutach badawczych, a także członkowie/pracownicy organizacji pozarządowych i pracownicy oraz osoby stale współpracujące z instytucjami realizującymi cele zbliżone do celów statutowych Fundacji.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 3 tys. do 13 tys. PLN      

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30.10.2021

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Od 1 do 6 miesięcy od podpisania umowy.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://www.ligawalkizrakiem.pl/aktualnosci/411-konkurs-grantowy-onkogranty-v

KONTAKT:
Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem

ul. Nowolipki 9b; 00-151 Warszawa
biuro@ligawalkizrakiem.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas