twitter instagram YouTube

2017-04-26
Konkurs grantowy TransferHUB

Konkurs grantowy TransferHUB od edukacji do zatrudnienia jest częścią projektu „TransferHUB –generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej”, który realizują: Fundacja Inicjatyw Społeczno -Ekonomicznych w partnerstwie z PwC Sp. z o.o. oraz Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego z Funduszy Europejskich.

Konkurs grantowy TransferHUB od edukacji do zatrudnienia jest częścią projektu „TransferHUB –generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej”, który realizują: Fundacja Inicjatyw Społeczno -Ekonomicznych w partnerstwie

z PwC Sp. z o.o. oraz Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego z Funduszy Europejskich.

  W ramach realizacji projektu grantowego TransferHUB generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych wraz z PwC sp. z o.o. zwani dalej łącznie Organizatorem Konkursu, przeprowadzą Konkurs Grantowy, którego celem jest wyłonienie przynajmniej 30 pomysłów na innowacje społeczne w obszarze tematycznym „przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej” oraz przyznanie wyłonionym w ten sposób Grantobiorcom grantów na  prototypowanie i testowanie wybranych pomysłów.

Granty przyznane w konkursie, o którym mowa w ust. 1 będą przekazywane Grantobiorcom przez

Fundację Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych, zwaną dalej Grantodawcą, zgodnie z zasadami

przedstawionymi w niniejszym dokumencie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI

Całkowita pula środków finansowych przeznaczona na przyznanie w konkursie grantowym

minimum 30 grantów, o których mowa w ust. 1 wynosi 1050000 zł (słownie: jeden milion

pięćdziesiąt tysięcy złotych). Maksymalna pula przeznaczona na granty w każdym z pięciu

naborów składających się konkurs grantowy będzie wyznaczana każdorazowo przed rozpoczęciem każdego z naborów po weryfikacji całkowitego stanu środków przeznaczonych na granty w związku z przeprowadzeniem poprzednich edycji naborów.

Na trzeci nabór, zwany dalej bieżącym, którego zasady określa niniejszy regulamin, zostanie przeznaczona kwota 210000 zł(słownie: dwustu dziesięciu tysięcy złotych)

Możliwa maksymalna kwota jednego udzielonego w konkursie grantu wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Przewidywana, średnia kwota jednego udzielonego grantu wynosi 35000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Minimalna kwota jednego udzielonego grantu wynosi 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

CEL

 Celem jest danie pola do pracy nad pomysłami, których wdrożenie zmienia sytuację osób w wieku 15-29 lat.

 

OTWARTY NABÓR WNIOSKÓW WSTĘPNYCH

OD 14 KWIETNIA 2017

DO 25 MAJA 2017

http://www.transferhub.pl

KRYTERIA NABORU

 

I. kryteria wstępnej selekcjiwniosków grantowych,na którą składa się oceny:

  • ·Formalna -kryteria:

podmiotowość, wiarygodność, niepodleganie wykluczeniu, prawidłowe wypełnienie i złożenie wniosku grantowego, kwota grantu.

  • ·Ocena merytoryczna I stopnia -kryteria:

innowacyjność, przedmiotowość, potencjał wnioskodawcy, waga podejmowanego problemu społecznego, adekwatność, trafność).

II. kryteria oceny komisji grantowej, na którą składają się oceny:

  • ·Formalna: kryteria:

podmiotowość, wiarygodność (sprawdzana ponownie w przypadku zmiany podmiotu składającego wniosek po przebyciu Kursu USeR), niepodleganie wykluczeniu (sprawdzane ponownie w przypadku zmiany podmiotu składającego wniosek po przebyciu Kursu USeR), prawidłowe wypełnienie i złożenie wniosku grantowego, kwota grantu.

  • ·Ocena merytoryczna II stopnia–kryteria:

potencjał wnioskodawcy, , innowacyjność, przedmiotowość, waga podejmowanego problemu

społecznego, adekwatność, trafność, efektywność, potencjał skalowania, racjonalność budżetu projektu grantowego.

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU

 

http://www.transferhub.pl/#zglos-pomysl

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓWYCH INFORMACJI NA STRONIE

 

http://www.transferhub.pl/

 

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas