twitter instagram YouTube

2017-03-24
Konkurs grantowy na rzecz Ukrainy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasiła konkurs grantowy na rzecz Ukrainy. Konkurs jest częścią programu „Wsparcie Demokracji 2017”.W ramach planowane jes dofinansowanie projektów na rzecz Ukrainy.

Cel konkursu :
Celem Konkursu jest wsparcie wdrożenia reformy samorządowej w Ukrainie. ​Projekty wyłonione w Konkursie skierowane będą zwłaszcza do hromad połączonych zgodnie z ustawą o dobrowolnym scalaniu hromad przyjętą przez Radę Najwyższą Ukrainy w dniu 5 lutego 2015 r. Projekty są realizowane w ścisłej współpracy z partnerami z kraju, do którego są adresowane.

Na co można otrzymać dofinansowanie :

  1. budowanie kompetencji i przekazywanie wsparcia eksperckiego dla połączonych hromad w zakresie nowych lub poszerzonych kompetencji władz lokalnych, w tym w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi i medycznymi na poziomie lokalnym, formowania budżetów lokalnych; gospodarki komunalnej;
  2. wdrażanie budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) w Ukrainie;
  3. tworzenie mechanizmów, platform wymiany doświadczeń pomiędzy połączonymi hromadami.

Kto może składać wnioski :

Do Konkursu mogą przystąpić zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 UoDPPioW, w szczególności stowarzyszenia i fundacje, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Wymienione podmioty muszą spełniać jednocześnie cztery poniższe warunki:

  1. działać we współpracy z partnerem/partnerami z kraju, do którego adresowany jest konkurs;
  2. publikować na ogólnodostępnej stronie internetowej swój statut lub w przypadku braku statutu inny dokument określający zasady działania podmiotu, np. regulamin lub umowę spółki (nie dotyczy to  kościelnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych) oraz aktualne roczne sprawozdania z działalności (merytoryczne i finansowe);
  3. posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w realizacji projektów w Ukrainie;
  4. posiadać w okresie 2012-2016 doświadczenie w gospodarowaniu i rozliczeniu środków publicznych w kwocie nie mniejszej niż 100 000 zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego.

Wysokość dotacji :
W Konkursie możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie rocznych projektów w wysokości: 100 000 – 250 000 zł.
Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu wynosi 1 200 000 zł.
Z uwagi na dostępną w Konkursie pulę środków każdy podmiot uprawniony do udziału w Konkursie może złożyć nie więcej niż jeden wniosek.

Termin składania wniosków :

do 13 kwietnia 2017 roku do godziny 13.00

 Wniosek należy wypełnić on-line w generatorze wniosków na stronie: http://solidarityfund.pl/dla-partnerow/generator-wnioskow-wd-2017


Dodatkowe informacje dotyczące konkursu grantowego „Wsparcie Demokracji 2017” można uzyskać:
– pod numerem tel. +48 22 290 66 22 wew. 33 (infolinia działa w dni robocze w godzinach 10:00-14:00);
– za pośrednictwem poczty elektronicznej: granty@solidarityfund.pl;
– podczas indywidualnych konsultacji w siedzibie Fundacji po wcześniejszym umówieniu i potwierdzeniu terminu.

 

Źródło informacji : http://solidarityfund.pl/konkurs-grantowy-rzecz-ukrainy/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas