twitter instagram YouTube

2020-12-11
Konkurs grantowy pn. Razem Możemy Więcej 2021

Konkurs grantowy pn. Razem Możemy Więcej 2021

DOZ Fundacja Dbam o zdrowie ogłosiła IX edycję Konkursu Grantowego Razem Możemy Więcej 2021. Termin składania Wniosków upływa 31 stycznia 2021 r. o godz. 23:59.

CEL KONKURSU:

Głównym celem Konkursu jest finansowe i proceduralne wsparcie podmiotów w działalności związanej z pomocą osobom chorym, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na prowadzenie kompleksowej terapii farmakologicznej. Stworzenie i rozwijanie ogólnopolskiego projektu łączącego organizacje pozarządowe oraz podmioty rynku ochrony zdrowia, które chcą wspólnie nieść pomoc potrzebującym, a także integracja środowiska farmaceutycznego wspierającego działalność charytatywną Fundacji.

Fundacja wspierać będzie projekty, które uświadamiają problem społeczny, jakim jest niewykupywanie środków farmaceutycznych przez osoby chore i w ramach których podejmuje się realne działania zmierzające do niwelowania barier w podjęciu niezbędnego i prawidłowego leczenia mieszkańców Polski.

Celem Konkursu jest także propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowanie współpracy tych organizacji z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Do Konkursu mogą przystąpić podmioty zarejestrowane i działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj.:

  1. organizacje pozarządowe posiadające status fundacji lub stowarzyszenia,
  2. inne osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działalności charytatywnej, dysponujące stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, zawarcia z Fundacją umowy darowizny Grantu i umowy dotyczącej wspólnej realizacji projektu charytatywnego „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” oraz do rozliczenia projektu.

O dofinansowanie ze strony Fundacji nie mogą ubiegać się:

  1. osoby fizyczne,
  2. jednostki samorządu terytorialnego i powołane przez nie jednostki i organizacje,
  3. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe.

Jeden Wnioskodawca może złożyć jeden Wniosek, zakładający przeprowadzenie działań zgodnych z celem konkursu.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na konkurs przeznaczono 1 000 000 zł. Wysokość wnioskowanego Grantu wynieść może maksymalnie 100 000,00 zł. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku oraz podjęcia decyzji o przyznaniu Grantu Wnioskodawcy, jego wartość będzie stanowić 50% kwoty wkładu własnego Wnioskodawcy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania Wniosków upływa 31 stycznia 2021 r. o godz. 23:59.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 16 lutego 2021 r.

Projekty mogą być realizowane w terminie od 01 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Koordynatorem Konkursu jest Zbigniew Szewczyk E-mail: zbigniew_szewczyk@fundacja.doz.pl  tel. 042 200 75 50, kom.: 785 866 700.

Źródło oraz szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://dozfundacja.pl/aktualnosci/ruszyl-ix-konkurs-grantowy-razem-mozemy-wiecej

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas