twitter instagram YouTube

2014-03-19
Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych 2014

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych na najlepsze projekty z obszaru: wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

CELEM PROGRAMU jest wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Za priorytetowe zadanie uznaje się:
Wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych lub po okresie opieki nad osobami zależnymi poprzez realizację m.in. kampanii, spotkań, szkoleń, treningów i tym podobnych działań.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Na konkurs przeznaczono kwotę 300 000 zł. Dotacja dla jednej organizacji nie może przekroczyć 30 tys. zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Oferty można zgłaszać do 28 marca 2014 r. Rozstrzygnięcie nastąpi nie później, niż 16 maja.

DODATKOWE INFORMACJE:
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5533,6620,konkurs-inicjatyw-organizacji-pozarzadowych-w-2014-r-.html  

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas