twitter instagram YouTube

2016-02-10
Konkurs na Świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla osób niesłyszących

Prezydent Miasta Leszno ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin w 2016r.: Świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla osób niesłyszących.

W ramach zadania oczekiwana jest realizacja następujących działań:

1. Skierowane działania powinny być adresowane do osób niesłyszących i ich rodzin.

2. Rodzaje pomocy:

- konsultacje i porady indywidualne lub grupowe

- informowanie na temat przysługujących uprawnień i dostępnych usług

- wspomaganie w podejmowanych działaniach

- zajęcia, spotkania i treningi mające na celu usprawnianie i wspieranie funkcjonowania osób niesłyszących w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Zadania powinny być realizowane:

- w trybie ciągłym (również w miesiącach wakacyjnych),

- w dni powszednie (w weekendy według zapotrzebowania),

- punkt świadczenia usług powinien być na terenie miasta Leszna,

- preferowane zatrudnienie specjalistów realizujących zadania w formie umowy o pracę

 Kto może składać wnioski:

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 22 000,00 zł

 Wnioski należy składać w terminie do 15 lutego 2016 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Janusza Korczaka 5 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Ośrodka (liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka).

 Przed złożeniem wniosku dodatkowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, pok. nr 17, tel. 65-520-13-58, ngo@moprleszno.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas