twitter instagram YouTube

2016-02-10
Konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania promocji sportu

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło II konkurs na dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadań z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2016

Celem Konkursu jest dofinansowanie mistrzostw świata i Europy w kategorii seniorów, organizowanych na terenie Polski. Środki z przyznanej dotacji można przeznaczyć w szczególności na:

- wynajem obiektów wraz z kosztami wynikającymi z wymogów określonych przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych,

- pokrycie kosztów organizacji imprezy określonych wymogami przepisów międzynarodowych federacji sportowych, w szczególności opłat licencyjnych oraz kosztów obsługi sędziowskiej i informatycznej,

- organizację transportu zawodników, osób towarzyszących, gości, sprzętu itp.,

- zakup medali, dyplomów i pucharów,

- zakup i produkcję materiałów związanych z promocją imprezy, w tym: wydawnictw informacyjnych, ulotek, banerów reklamowych, koszulek, plakatów i gadżetów,

- koszty produkcji sygnału emisyjnego TV lub inne formy prezentacji imprezy, w szczególności filmy, video-klipy, audycje radiowe,

- działania związane z promocją imprezy w Polsce, w tym: konferencje itp.,

- dofinansowanie działań związanych z udziałem wolontariuszy w organizacji imprezy, a zwłaszcza wyżywienie, zakwaterowanie, transport,

- wyposażenie w niezbędny sprzęt, urządzenia i stroje wolontariuszy oraz innych osób obsługujących imprezę.

Wnioski mogą składać stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe, jako organizatorzy imprez mistrzowskich na terenie Polski w sportach olimpijskich, nieolimpijskich, paraolimpijskich i sportach objętych programem igrzysk głuchych.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 1 030 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2016 r. Oferty należy składać osobiście w kancelarii Ministerstwa Sportu i Turystyki lub przesłać drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu Wyczynowego, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, w terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia).

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajduję się na stronie Biuletynu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

źródło: www.bip.msit.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas