twitter instagram YouTube

2015-06-25
Konkurs na inkubację innowacji społecznych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWER.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 1 do 10 września 2015 r. od poniedziałku do piątku.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

 

Na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w czterech wybranych tematach:

 1. przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej;
 2. integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy;
 3. kształcenie ustawiczne osób dorosłych;
 4. usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

Kto może składać wnioski?

 

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
 • administracja publiczna,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • przedsiębiorstwa,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Kryteria wyboru projektów

 

 

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu (PDF 1 MB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 

 

97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

 

Alokacja na konkurs wynosi 24 000 000 PLN (6 000 000 PLN na każdy z czterech tematów)

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 

 

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

 

 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

 

 

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 1 do 10 września 2015 r. od poniedziałku do piątku.

W dniach od 1 do 9 września w godzinach od 8:15 do 16:15, a ostatniego dnia tylko do godz. 16:00.

 Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

oraz

 • w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku

albo

 • w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MIiR.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać we wskazanym powyżej terminie:

 • osobiście w siedzibie w Kancelarii Ogólnej MIiR, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa;
 • przesyłką kurierską;
 • pocztą;

albo

 • w formie elektronicznej — tym przypadku o terminie wpływu decydować będzie data i godzina przedłożenia elektronicznej wersji wniosku na elektroniczną skrzynkę podawczą MIiR (adres: /MIR/SkrytkaESP).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 573 KB)

Załącznik 2 Wzór strategii realizacji projektu grantowego (PDF 395 KB)

Załącznik 3 Minimalny zakres listu intencyjnego (PDF 338 KB)

Załącznik 4 Wykaz maksymalnych stawek niektórych wydatków (PDF 221 KB)

Załącznik 5 Karta weryfikacji poprawności wniosku (PDF 260 KB)

Załącznik 6 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie (PDF 434 KB)

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (PDF 601 KB)

Załącznik 8 Wzór karty oceny strategicznej (PDF 367 KB)

Załącznik 9 Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika IOK (PDF 287 KB)

Załącznik 10 Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta (PDF 288 KB)

Załącznik 11 Wzór deklaracji poufności dla KOP (PDF 286 KB)

Załącznik 12 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 286 KB)

Załącznik 13 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 765 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa Załącznik nr 1 do regulaminu.Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 573 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa Załącznik nr 13 do regulaminu. (PDF 765 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu (PDF 1 MB).

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mikro@mir.gov.pl

Źródło i dodatkowe informacje:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-konkurs-na-inkubacje-innowacji-spolecznych/

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas