twitter instagram YouTube

2016-02-09
Konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 2016 r. przeznacza na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 902 000 złotych. Termin składania wniosków upływa 1 marca 2016 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem Konkursu jest przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych obejmujących nakłady konieczne na:

- sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,

- przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych,

- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,

- opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,

- wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

- sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,

- zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,

- stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,

- odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,

- odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,

- odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,

- modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,

- działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego parku lub ogrodu,

- zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15 i które będą wykonane w bieżącym roku,

- zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku położonego lub znajdującego się na obszarze województwa wielkopolskiego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 902 00 zł. Dotacja może zostać udzielona do 70% ogółu nakładów na prace lub roboty. W uzasadnionych przypadkach, gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową lub gdy wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, a także w sytuacji, gdy konieczne jest niezwłoczne podjęcie prac lub robót, może być udzielona dotacja do 100 % nakładów.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 1 marca 2016 r. Wniosek o dotację wraz z wymaganymi załącznikami można składać osobiście w Sekretariacie Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 (pokój 333) lub w Punkcie Kancelaryjnym na parterze Urzędu Marszałkowskiego w godzinach pracy urzędu, tj. pn.-pt. od 7:30 do 15:30 lub przesłać na adres: Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Przewodnik jak wypełnić wniosek - pobierz
Wniosek o dotacje - pobierz
Oświadczenie wnioskodawcy - pobierz
Oświadczenie o zobowiązaniach publiczno-prawnych - pobierz
Zaktualizowany kosztorys (po otrzymaniu dotacji) - pobierz

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.bip.umww.pl/292---489---kategoria_domyslna---konkurs-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-i-roboty-budowlane-przy-zabytkach-wpisanych-do-rejestru-zabytkow-polozonych

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas