twitter instagram YouTube

2021-02-19
Konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosiła konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 3 marca 2021 r., do godziny 12:00.

Nabór wniosków dotyczy realizacji następujących zadań konkursowych:

 • Zadanie 14/2021/DEA - Adaptacja do realizacji on-line programu rekomendowanego w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego

Celem zadania jest zwiększenie dostępności rekomendowanych programów profilaktycznych i programów z obszaru promocji zdrowia psychicznego oraz stworzenie alternatywy dla programów profilaktycznych realizowanych w warunkach stacjonarnych.

Grupę docelową stanowią dzieci, młodzież, młodzi dorośli, realizatorzy programów profilaktycznych i programów z obszaru zdrowia psychicznego.

Zadanie polega na opracowaniu wersji on-line programu rekomendowanego w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Baza programów rekomendowanych znajduje się na stronie: https://programvrekomendowane.pl/ Wersja on-line powinna być możliwie wierną adaptacją programu wyjściowego, różniącą się jedynie formą realizacji.

 • Zadanie 17/2021/DRM - Implementacja i ewaluacja procesu realizacji programu profilaktyki uniwersalnej w Polsce oraz przynajmniej w dwóch krajach Europy Wschodniej

Celem zadania jest poszerzenie oferty programów profilaktyki zachowań ryzykownych opartych na naukowych podstawach, dostępnych w Polsce i w krajach Europy Wschodniej; pogłębienie wiedzy na temat czynników makrospołecznych związanych z prowadzeniem działań profilaktycznych; międzynarodowa wymiana doświadczeń z obszaru profilaktyki uniwersalnej.

Grupę docelową stanowią osoby prowadzące działania profilaktyczne w Polsce i w dwóch pozostałych krajach, dzieci/młodzież, ich rodzice/opiekunowie.

Przedmiotem konkursu jest adaptacja programu profilaktyki uniwersalnej dotyczącego używania substancji psychoaktywnych do realizacji w Polsce oraz w dwóch pozostałych krajach; jego pilotażowe wdrożenie oraz ewaluacja umożliwiająca porównanie funkcjonowania programu w krajach realizacji programu.

 • Zadanie 26/2021/DPL - Organizacja szkoleń dla kuratorskiej służby sądowej w zakresie sprawowania nadzoru nad osobą uzależnioną od alkoholu, wobec której sąd orzekł -zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Celem zadania jest przeprowadzenie szkolenia dla kuratorów sądowych pracujących przy wydziałach rodzinnych w zakresie pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu, w oparciu o przygotowany przez PARPA program szkolenia.

Grupę docelową stanowią zawodowi kuratorzy sądowi pracujący przy wydziałach rodzinnych sądów rejonowych, prowadzący nadzory nad osobami zobowiązanymi do leczenia odwykowego.

Realizacja zadania ma polegać na przeprowadzeniu dwóch szkoleń w oparciu o program opracowany przez PARPA. Czas trwania jednego szkolenia to 32 godziny dydaktyczne. Szkolenia odbędą się w formule stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnego z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi COVID — 19, w tym z zapewnieniem uczestnikom środków ochrony osobistej. W każdym ze szkoleń ma wziąć udział minimum 30 uczestników szkolenia.

 • Zadanie 27/2021/DEA - Badanie psychospołecznych warunków pracy specjalistów psychoterapii uzależnień, w tym uwarunkowań wypalenia zawodowego oraz wpływu pandemii COVID-19

Celem zadania jest zwiększenie wiedzy naukowej dotyczącej warunków pracy specjalistów psychoterapii uzależnień oraz instruktorów terapii uzależnień, w tym uwarunkowań wypalenia zawodowego oraz wpływu pandemii COVID-19 .

Grupę docelową stanowią osoby pracujące w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych, terapeuci uzależnień oraz osoby podejmujące decyzje w zakresie polityki zdrowia publicznego.

Zadanie polega na opracowaniu koncepcji i przeprowadzeniu badań poświęconych psychospołecznym warunkom pracy specjalistów psychoterapii uzależnień oraz instruktorów terapii uzależnień. Ze względu na pandemię COVID-19 realizacja badania oraz jego metodologia powinny zostać dostosowane do wytycznych sanitarnych w zakresie profilaktyki COVID-19. Zasięg badania: ogólnopolski. Metoda badawcza: dopuszczalne są zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe. Dobór próby powinien uwzględniać typ placówki, w której pracują respondenci.

 • Zadanie 28/2021/DLO - Szkolenie doskonalące umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia psychoterapii grupowej w leczeniu uzależnień

Celem zadania jest zwiększenie kompetencji terapeutów uzależnień w prowadzeniu terapii grupowej osób uzależnionych i ich bliskich.

Grupę docelowa stanowią specjaliści psychoterapii uzależnień oraz osoby będące w programie szkoleniowym w zakresie specjalistów psychoterapii uzależnień, zwłaszcza osoby zatrudnione w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu.

Terapia grupowa jest szeroko stosowaną metodą pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin. Wskazane jest aby poszerzać wiedzę i rozwijać umiejętności terapeutów uzależnień w obszarze prowadzenia terapii grupowej, aby jak najpełniej wykorzystywali oni potencjał pracy grupowej. Program szkolenia obejmie minimum 88 godzin dydaktycznych (1 godz. — 45 minut), w trakcie kilkudniowych sesji szkoleniowych. Szkolenie powinno dostarczać uczestnikom możliwości pracy na własnym doświadczeniu, a więc główną jego część powinny stanowić zajęcia warsztatowe. Pożądane są elementy pracy superwizyjno-konsultacyjnej. Wykłady nie powinny przekraczać 10 godzin dydaktycznych. Dopuszcza się pracę dwóch osób prowadzących w grupie warsztatowej. W szkoleniu weźmie udział minimum 30 uczestników, podzielonych na minimum 2 grupy. Możliwa jest realizacja szkolenia w jednej lub dwóch edycjach.

 • Zadanie 29/2021/DRM - Podnoszenie kompetencji realizatorów programów profilaktycznych oraz rozwój programów profilaktycznych opartych na dowodach naukowych ze szczególnym uwzględnieniem programów z Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego

Celem zadania jest poszerzenie oferty (zwiększenie liczby realizatorów) programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki uniwersalnej i/lub wskazującej i/lub selektywnej, rekomendowanych w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego.

Grupę docelową stanowią nauczyciele, wychowawcy, realizatorzy programów profilaktycznych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zadanie obejmuje przeprowadzenie szkolenia dla nowych realizatorów programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, z obszaru profilaktyki uniwersalnej i/lub wskazującej i/lub selektywnej adresowanych do dzieci i młodzieży. Istnieje możliwość złożenia oferty na program, który jeszcze nie został zgłoszony do Systemu Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, pod warunkiem, że realizacja zadania opisanego w ofercie, mogłaby w znaczący sposób pomóc w przygotowaniu aplikacji do Systemu np. poprzez zebranie danych z ewaluacji szkolenia, dokonanie ewentualnych zmian w materiałach itp. Informacje te powinny znaleźć się w ofercie wraz z niezbędnymi materiałami pozwalającymi komisji konkursowej zapoznać się z programem (podręczniki, scenariusze itp.)

 • Zadanie 30/2021/DEA - Szkolenia specjalistów w zakresie diagnozy FASD w oparciu o rekomendacje opublikowane w 2020 roku (Medycyna Praktyczna - Pediatria)

Celem zadania jest zwiększenie kompetencji specjalistów w zakresie rozpoznawania zaburzeń ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD) oraz upowszechnienie standardów diagnostycznych FASD wypracowanych przez interdyscyplinarny zespół ekspertów.

Grupę docelowa stanowią pracownicy ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji.

Przedmiotem zadania jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń których zakres tematyczny obejmuje wiedzę na temat rozpoznawania Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. zgodnie z wytycznymi opublikowanymi w wydaniu specjalnym nr 1 Medycyny Praktycznej — Pediatrii w 2020 r.

Uczestnikami szkoleń powinny być osoby, które z racji wykonywanego zawodu lub specjalizacji, mogą być zaangażowane w proces diagnozy FASD na etapie badań specjalistycznych oraz diagnozy różnicowej i funkcjonalnej (zgodnie z rekomendacjami opublikowanymi w wydaniu specjalnym nr 1 Medycyny Praktycznej — Pediatrii w 2020 r.) Dodatkową grupą uczestników szkoleń mogą być osoby, które bezpośrednio nie będą uczestniczyły w stawianiu specjalistycznej diagnozy, ale mogą kierować dzieci do zespołów specjalistycznych (etap badań przesiewowych).

 • Zadanie 31/2021/DPL - Organizacja zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób uzależnionych od alkoholu, po ukończeniu terapii własnej, zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym

Celem zadania jest podnoszenie kompetencji osób z doświadczeniem własnego uzależnienia działających w placówkach terapii uzależnienia od alkoholu, stowarzyszeniach abstynenckich i wspólnotach AA. Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość zdobywać umiejętności niezbędne do rozpoznawania i konstruktywnego radzenia sobie z emocjami, z problemami, odbudowywania relacji w rodzinie, określania i realizacji osobistych wartości i celów.

Grupę docelową stanowią osoby z własnym doświadczeniem uzależnienia od alkoholu zajmujące się udzielaniem pomocy w środowiskach osób uzależnionych takich jak placówki leczenia uzależnień, stowarzyszenia abstynenckie, a także wspólnoty AA. Warunkiem udziału jest ukończenie własnej terapii uzależnienia od alkoholu oraz co najmniej dwuletnia abstynencja.

Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie naboru grupy minimum 30 uczestników, przygotowanie materiałów szkoleniowych, realizację zajęć obejmujących minimum 100 godzin dydaktycznych warsztatów i wykładów, przeprowadzenie ewaluacji na koniec zadania.

 • Zadanie 32/2021/DRM - Prowadzenie edukacyjnej strony internetowej dla rodziców i wychowawców w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież.

Celem zadania jest:

 • zwiększanie wiedzy profesjonalistów oraz rodziców na temat zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży związanych z używaniem alkoholu i przemocą oraz strategii oddziaływania profilaktycznego,
 • upowszechnianie i aktualizacja informacji na temat najnowszych badań z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych, w tym również badań prowadzonych w innych krajach.

Grupę docelowa stanowią wychowawcy, realizatorzy programów profilaktycznych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, rodzice, studenci.

Przedmiotem zadania jest prowadzenie, upowszechnianie, aktualizacja portalu promującego wiedzę z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, zawierającego aktualne wyniki badań, informacje o realizowanych skutecznych programach/projektach oraz ich ewaluacji, artykuły na temat psychologicznych, społecznych i biologicznych aspektów używania alkoholu w powiązaniu z innymi zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży. Działania będą realizowane w oparciu o stronę www.madraochrona.pl, którą PARPA przekaże do dalszego prowadzenia. Podstawą do przygotowania materiałów powinny być nie tylko źródła krajowe, ale również zagraniczne strony instytucji zajmujących się profilaktyką, rozwiązywaniem problemów alkoholowych, pisma specjalistyczne publikujące wyniki badań i artykuły z tego zakresu.

Wnioskodawcami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183 j.t.), to jest:

podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz spełniające kryteria wyboru wniosku wskazane w ogłoszeniu o konkursie oraz spełniające dodatkowe kryteria formalne określone przy opisie poszczególnych zadaniach konkursowych.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych w 2021 r. na realizację wszystkich zadań w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi: 1 547 297,09 zł.

Wnioskodawca musi wnieść wkład własny (wynoszący minimum 5% wnioskowanej kwoty) w danym roku.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 3 marca 2021 r., do godziny 12:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://parpabip.pl/index.php?id=185,0,0,0,0,102

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas