twitter instagram YouTube

2016-02-11
Konkurs na wspieranie działań archiwalnych 2016

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Wspieranie działań archiwalnych 2016”

Celami zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, jest: ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

Wysokość środków publicznych  przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi:

900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy zł).

Ofertę należy przesłać na adres: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Wspieranie działań archiwalnych 2016” lub złożyć w kancelarii urzędu, ul. Rakowiecka 2D, w godzinach 9.00-16.00 od poniedziałku do piątku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2016 r. do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

źródło: www.archiwa.gov.pl


Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas