twitter instagram YouTube

2021-11-22
Sięgamy po sukces

Sięgamy po sukces

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Wnioski składać można do 7 grudnia 2021 r. do godziny 12:00

ORGANIZATOR: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:

1) kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;

2) kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;

3) kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;

4) kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;

5) kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;

6) kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu, są podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej „organizacjami pozarządowymi” – z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie wynosi 150.000.000 zł. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2022 r., środków finansowych na realizację zadania ustawowego, określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji.

W ramach środków finansowych, o których mowa w ust. 1, ustala się następującą alokację:

w przypadku kierunku pomocy 1 – 14% środków, o których mowa w ust. 1;

w przypadku kierunku pomocy 2 – 67% środków, o których mowa w ust. 1,

w przypadku kierunku pomocy 3 – 10% środków, o których mowa w ust. 1;

w przypadku kierunku pomocy 4 – 3% środków, o których mowa w ust. 1;

w przypadku kierunku pomocy 5 – 4% środków, o których mowa w ust. 1;

w przypadku kierunku pomocy 6 – 2% środków, o których mowa w ust. 1;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski mogą być składane od dnia 8 listopada 2021 roku do dnia 7 grudnia 2021 roku do godziny 12:00 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 marca 2023 roku

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Sięgamy po Sukces

KONTAKT:

aleja Jana Pawła II 13,

00-828 Warszawa

22 50 55 500

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas