twitter instagram YouTube

2018-03-19
Konkurs ofert: Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów

Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów”. Termin składania ofert mija 6 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00.

Nazwa zadania i podstawa prawna
Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów
Zadanie jest realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji oraz aktów wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów (Dz. U. z 2017 r. poz. 956).

Wymagania, które musi spełniać ośrodek
I. Warunki lokalizacji:
1. zapewniony nieuciążliwy oraz nieutrudniony dojazd do szkoły publicznej;
2. nieutrudniony dostęp do podmiotów leczniczych;
3. możliwość podjęcia pracy zarobkowej bez znacznych ograniczeń;
II. W ośrodku Zleceniobiorca zapewni repatriantom:
1. zakwaterowanie w pomieszczeniu odpowiednim do właściwości osobistych osób umieszczonych w ośrodku, w szczególności wieku, płci i stanu zdrowia;
2. całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków, w tym jeden posiłek gorący, oraz napoje;
3. całodobowy dostęp do pomieszczeń i urządzeń umożliwiających samodzielne przygotowanie posiłku;
4. całodobowy dostęp do pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych;
5. środki czystości niezbędne do utrzymania higieny osobistej, w tym przeznaczone dla osób małoletnich;
6. możliwość wykonywania na własny koszt, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - na koszt ośrodka połączeń telefonicznych przy użyciu urządzeń pozostających na wyposażeniu ośrodka, w tym z telefaksu;
7. bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu;
8. możliwość uczestniczenia w zajęciach adaptacyjno-integracyjnych oraz w zajęciach umożliwiających poznanie historii, tradycji i zwyczajów polskich, a także w kursach języka polskiego i kursach zawodowych.

II a. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zapewnienia pomocy organizacyjnej w dojeździe repatriantów do ośrodka, z zastrzeżeniem, że Zleceniobiorca nie ponosi kosztów dojazdu repatriantów.

Konkurs skierowany jest do organizacji społecznych, stowarzyszeń albo osób prawnych, których statut obejmuje prowadzenie działalności:
1) w zakresie pomocy społecznej, w tym udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, lub
2) na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, lub
3) charytatywnej, lub
4) na rzecz osób niepełnosprawnych, lub
5) na rzecz osób w wieku emerytalnym, lub
6) w sferze oświaty i wychowania, lub
7) na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Oferty można składać:
- osobiście, w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, (wejście od ul. Rakowieckiej 2) w godzinach 815 – 1615
lub - korespondencyjnie na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa (decyduje data wpływu oferty do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSWiA: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas