twitter instagram YouTube

2020-03-19
Konkurs ofert ''Weterani są wśród nas''

Konkurs ofert ''Weterani są wśród nas''

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych pn. Weterani są wśród nas.

CEL KONKURSU:

Celem zadania jest:

1.      udzielenie pomocy i wsparcia weteranom działań poza granicami państwa i weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa;

2.      opieka i pomoc najbliższym członkom rodziny weteranów działań poza granicami państwa i weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa;

3.      uczczenie pamięci i oddanie hołdu poległym i zmarłym żołnierzom i pracownikom wojska - uczestnikom działań poza granicami państwa;

4.      opieka i pomoc najbliższym członkom rodziny poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa;

5.      integracja i budowanie szacunku dla weteranów w społeczeństwie, w szczególności w lokalnych społecznościach.

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Zadania konkursowe powinny obejmować m.in.:

1.      udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej weteranom działań poza granicami państwa i weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa oraz ich najbliższym członkom rodziny, w tym m.in. organizowanie warsztatów terapeutycznych, przedsięwzięć z elementami odreagowania psychologicznego;

2.      udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej najbliższym członkom rodziny poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa, w tym m.in. organizowanie warsztatów terapeutycznych, przedsięwzięć z elementami odreagowania psychologicznego;

3.      organizowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz imprez edukacyjno-rekreacyjnych, sportowych i artystycznych dla najbliższych członków rodzin:

a.      poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa,

b.      weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa;

4.      organizowanie opieki terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla weteranów poszkodowanych oraz poszkodowanych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa;

5.      organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie rozpoznawania stanu funkcjonowania psychologicznego i udzielania pomocy i wsparcia poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska oraz członkom rodzin poległych i zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa;

6.      zapewnienie transportu członkom rodziny na groby poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa;

7.      opiekę nad grobami poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa;

8.      integrowanie środowiska weteranów działań poza granicami państwa i weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa oraz rodzin poległych i zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ww. konkursie są:

1.      organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);

2.      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3.      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4.      spółdzielnie socjalne;

5.      spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferenci ubiegający się o realizację zadania muszą:

1.      posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym, patriotycznym oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia;

2.      prowadzić działalność statutową w danym zakresie.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie dwie oferty.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizację zadań w ww. zakresie zaplanowano kwotę w wysokości do 1 000 000,00 zł. Wymagane jest posiadanie środków finansowych w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji, które mogą pochodzić z:

1.      wkładu własnego finansowego;

2.      środków finansowych z innych źródeł publicznych;

3.      pozostałych środków finansowych;

4.      świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

Obowiązkowy jest także wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy) w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty należy składać do 31 marca 2020 r. Ich wybór nastąpi do 17 kwietnia 2020 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Zadania muszą być realizowane w terminie od 05 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON pod adresem poczty elektronicznej: wDEKiD@mon.gov.pl


Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-062020wddekid

 

 

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas