twitter instagram YouTube

2014-11-06
Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji. Wnioski należy składać do 21 listopada 2014r.

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, świadczonej przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje, poprzez:

- organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów,

- pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu, · pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych orazśrodków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw,

- pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych,

- pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,

-  finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby,

- dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa,

- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w ogłoszeniu konkursowym,

- pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,

- pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wnioski mogą składać: jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji.

Oferentami nie mogą być podmioty, które:

- zostały zarejestrowane i rozpoczęły działalność później niż 12 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu,

- w statutach określają wyłącznie takie cele działalności, które nie obejmują swoim zakresem przedmiotu

konkursu,

- przewidują wykonywanie działań związanych z realizacją oferty przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz osób delegowanych w trybie art. 77 § 1 pkt 2, art. 115a § 5 i art. 155e § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 427 z późn. zm.), art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., nr 270, poz. 1599 z późn. zm), art. 31 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 795), art. 11a ust, 1, 2 i 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jedn. Dz. U. z 2011, Nr 109, poz. 639 z późn. zm), ich małżonków albo osoby pozostające we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia między dziećmi rodzeństwa, osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powyższe stosuje się do byłych pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości w okresie dwóch lat od daty ustania zatrudnienia, a do osób delegowanych w okresie dwóch lat od daty zakończenia okresu delegowania.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursy wynosi 16 300 000 zł, przy czym maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 800 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty  wraz z załącznikami należy składać pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy zachowaniu warunków stosowania podpisu elektronicznego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2014 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Więcej na stronie:

 http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,6517,vii-otwarty-konkurs-ofert-napowierzenie.Html

KONTAKT:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

tel. (22) 52 12 888

fax (22) 628 65 52

kontakt@ms.gov.pl

www.ms.gov.pl/pl/

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o VII otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  

Załącznik nr 1 do ogłoszenia - wzór oferty  

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - wzór umowy  

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas