twitter instagram YouTube

2020-02-11
Trwa konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2020

Trwa konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2020.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizacje w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2020, określonych w: Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 ze zmianami.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych ofert, mieszczących się w ramach 15 zadań priorytetowych z zakresu kultury tj.:

1. Wspieranie przedsięwzięć o najwyższych walorach artystycznych i dużym potencjale promocyjnym regionu.

2. Realizacja przedsięwzięć artystycznych, służących popularyzacji różnych dziedzin sztuki oraz zaspakajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Wielkopolski.

3. Realizacja projektów służących wspieraniu edukacji kulturalnej i rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski.

4. Wspieranie projektów promujących Wielkopolskę w kraju i poza jego granicami.

5. Realizacja projektów kulturalnych o charakterze społecznym.

6. Wspieranie projektów umożliwiających realizację przedsięwzięć na rzecz kultury w miejscowościach oddalonych od centrów kultury.

7. Organizacja przedsięwzięć promujących materialne i niematerialne dziedzictwo Wielkopolski.

8. Zwiększanie dostępu do kultury poprzez zastosowanie nowych technologii.

9. Regionalny patriotyzm.

10. Kooperacja z instytucjami kultury.

11. Wspieranie inicjatyw o charakterze literackim, wydawniczym oraz działań promujących literaturę i czytelnictwo.

13. Inicjowanie i organizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych mających charakter międzynarodowy.

14. Realizacja projektów mających na celu popularyzację idei pracy organicznej.

15. Realizacja projektów mających na celu upamiętnienie udziału Wielkopolan w wojnie polskobolszewickiej w 1920 roku.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konkursie ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Planowane wydatki na realizację zadań jednorocznych w dziedzinie kultury 2020 roku to 2.500.000,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 24 lutego 2020 roku, do godziny 15.30.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, których finansowanie lub współfinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego nastąpi nie wcześniej niż w dniu 30 marca 2020 roku, a ich zakończenie nastąpi nie później niż dnia 31 grudnia 2020 roku.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać  dzwoniąc pod numer tel. 61 626 68 99 lub 61 626 68 93 oraz na stronie internetowej organizatora konkursu 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas