twitter instagram YouTube

2016-02-10
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin w 2016 r.

Prezydent Miast Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin w 2016r. pod nazwą: Świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla osób/rodzin w trudnych sytuacjach życiowych

Prezydent Miast Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin w 2016r. pod nazwą: Świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla osób/rodzin w trudnych sytuacjach życiowych 

W ramach zadania oczekiwana jest realizacja następujących działań:

1. Skierowane działania powinny być adresowane dla grupy osób/rodzin:

- bezradnych w sprawach opiekuńczo

- wychowawczych

- doświadczających konfliktów i kryzysów rodzinnych

- dotkniętych przewlekłą somatyczną chorobą,

- dotkniętych chorobami i zaburzeniami psychicznymi.

2. Rodzaje świadczonej pomocy powinny obejmować (do wyboru przez organizację):

- konsultacje i porady (pedagogiczne, psychologiczne, społeczno-prawne)

- terapię indywidualną, małżeńską, rodzinną

- mediacje rodzinne

- edukację i wspomaganie w podejmowanych działaniach osób/rodzin z bezradnością życiową

- warsztaty, treningi, szkolenia, zajęcia i spotkania grupowe mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania,

- informowanie na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług mające na celu m.in. przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu,

- i inne

3. Zadania powinny być realizowane:

- w trybie ciągłym (również w miesiącach wakacyjnych),

- w dni powszednie ( w weekendy wg zapotrzebowania),

- punkt świadczenia usług powinien być na terenie miasta Leszna,

- preferowane zatrudnienie specjalistów realizujących zadania w formie umowy o pracę

Kto może składać wnioski:

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 78 000,00 zł

Wnioski należy składać w terminie do 15 lutego 2016 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Janusza Korczaka 5 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Ośrodka (liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka).

Przed złożeniem wniosku dodatkowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, pok. nr 17, tel. 65-520-13-58, ngo@moprleszno.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas