twitter instagram YouTube

2020-08-12
Konkurs pilotażowy Music Moves Europe Preparatory action 2020

Konkurs pilotażowy Music Moves Europe Preparatory action 2020

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się od 13 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku do godz. 17:00.

FUNDATOR:

Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury - Komisja Europejska

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest wsparcie odbudowy i rozwój zrównoważonego sektora muzyki po pandemii Covid-19 w trzech aspektach: „zielony”/przyjazny dla środowiska, cyfrowy, sprawiedliwy/równy. Pandemia Covid-19 silnie dotknęła sektor muzyki: zamknięte obiekty muzyczne, odwołane koncerty, odwołane programy rezydencyjne, niemożliwe lub utrudnione próby i nagrania – wszystko to sprawiło, że sektor i jego otoczenie na wiele miesięcy utracił możliwość wykonywania zawodu i osiągania przychodów. Jednocześnie, kryzys wzmocnił kierunki i możliwości, które pojawiły się jeszcze przed pandemią jak transformacja cyfrowa oraz „zielona transformacja” przemysłu muzycznego. Otwarty konkurs ma wyłonić jedno konsorcjum, które opracuje i zrealizuje innowacyjny i efektywny schemat grantowy dla europejskiego sektora muzycznego, przygotowany na podstawie analizy jego potrzeb. Konsorcjum miałoby zostać wyłonione do listopada 2020 roku tak, aby środki z programu mogły być redystrybuowane do sektora od 2021 roku.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Schemat grantowy miałby wesprzeć transformację europejskiego sektora muzycznego w trzech obszarach:

  • „Zielona” odbudowa – zwiększanie przyjazności dla środowiska oraz odpowiedzialności za środowisko przemysłu muzycznego, „zielona transformacja” przemysłu muzycznego m.in. koncertów, festiwali, tras koncertowych, wsparcie start-up’ów działających na rzecz zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko baz przechowywania danych online czy dystrybucji;
  • Cyfrowa odbudowa – adaptacja sektora do nowych trendów jak cyfrowa konsumpcja, dystrybucja i promocja muzyki (łącznie z koncertami online etc.), rozwój i promocja zrównoważonych modeli biznesowych, rozwój opartych na technologii produktów i usług w produkcji, promocji i dystrybucji muzycznej, budowanie potencjału artystów w celu wsparcia ich konkurencyjności na rynku cyfrowym;
  • Sprawiedliwa/równa odbudowa – lepsze wykorzystanie potencjału muzyki do zwiększania solidarności społecznej, aktywnego obywatelstwa, spójności społecznej, m.in. poprzez zwiększania roli społeczności obiektów muzycznych, zwiększania dostępu do muzyki zarówno pod kątem edukacji, jak i konsumpcji ze szczególnym uwzględnieniem dostępu dla osób z grup nieuprzywilejowanych, sprawiedliwego wynagrodzenia dla artystów oraz równowagi płci.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać publiczne i prywatne organizacje posiadające osobowość prawną, tworzące konsorcjum co najmniej dwóch podmiotów, z których co najmniej jeden jest europejską organizacją reprezentującą sektor muzyczny, zrzeszającą podmioty z co najmniej 20 państw członkowskich Unii Europejskiej. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie muszą być zarejestrowane w krajach uczestniczących w programie Kreatywna Europa.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Budżet Programu 2 500 000 zł,  kwota dofinansowania do 90%.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się od 13 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku do godz. 17:00.

DODATKOWE INFORMACJE:

www.ec.europa.eu/culture/news/european-commission-support-recovery-music-ecosystem

www.ec.europa.eu/culture/calls/music-moves-europe-preparatory-action-2020-innovative-support-scheme-sustainable-music

KONTAKT:

Tel. 00 800 67 89 10 11

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas