twitter instagram YouTube

2016-02-13
Konkurs w ramach dzialania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 ogłosiło konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

W ramach konkursu dopuszcza się następujące Główne Typy Projektów, które zostały wyodrębnione ze względu na główny zakres projektu:
W ramach Głównych Typów Projektów wyróżnia się następujące typy projektów  podlegające dofinansowaniu w ramach konkursu:

 • Infrastruktura zabytkowa: dotyczy działań przy zabytkach: zabytkach ruchomych i nieruchomych (dominujący – powyżej 60% udział kosztów w kosztach całkowitych projektu). Działania przy niezabytkowej infrastrukturze kultury oraz zakup sprzętu i wyposażenia mogą stanowić wyłącznie element projektu.

 • Infrastruktura niezabytkowa: dotyczy działań przy niezabytkowej infrastrukturze kultury (dominujący – powyżej 60% udział kosztów w kosztach całkowitych projektu). Działania przy zabytkowej infrastrukturze i zakup sprzętu i wyposażenia mogą stanowić wyłącznie element projektu.

 • Sprzęt i wyposażenie: dotyczy działań polegających na zakupie trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich (dominujący – co najmniej 90% udział kosztów w kosztach całkowitych projektu). Działania przy zabytkowej i nie zabytkowej infrastrukturze mogą stanowić wyłącznie element projektu (tzn. łączny ich koszt całkowity nie powinien przekroczyć 10% kosztów całkowitych projektu).

W ramach Głównych Typów Projektów wyróżnia się następujące typy projektów  podlegające dofinansowaniu w ramach konkursu:

 1. Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;

 2. Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów;

 3. Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;

 4. Modernizacja wystaw stałych;

 5.  Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;

 6. Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu);

 7. Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu);

 8. Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

O dofinansowanie mogą występować:

nstytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),

 1. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,

 2. Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

 3. Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych,

 4. Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury,

 5. Organizacje pozarządowe,

 6. Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie projektów dotyczących konserwacji i renowacji zabytków ruchomych i nieruchomych),

 7. Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione powyżej.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie ze środków z EFRR w ramach niniejszego konkursu wynosi 200 mln PLN  i jest podzielona w ramach konkursu na poszczególne Główne Typy Projektów następująco:

 • dla infrastruktury zabytkowej: 80 mln PLN,

 • dla infrastruktury niezabytkowej: 70 mln PLN,

 • dla sprzętu i wyposażenia: 50 mln PLN,

Wnioski należy składać w terminie do 31 marca 2016 roku (termin może ulec wydłużeniu) w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Kancelaria Ogólna) w godzinach 8:15-16:15 oraz drogą pocztową lub kurierską na adres: Ministerstwo  Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Funduszy Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00– 071 Warszawa.

 

Szczgółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Instytucji pośredniczącej Programu Infrastruktura i Rozwój.

Źródło: www.poiis.mkidn.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas