twitter instagram YouTube

2020-10-14
Konkurs w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Konkurs w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs wniosków na realizację w latach 2021-2022 zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w zł
2021 2022
1 Kontynuacja i aktualizacja Ogólnopolskiej kampanii "Bez Chemii na Drodze" 150 000,00 -
2 Opracowanie programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki uniwersalnej, adresowanego do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, przystosowanego do wykorzystania przez nauczyciela w pracy zdalnej 240 000,00 200 000,00
3 Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji "FreD goes net” 950 000,00 950 000,00
4 Aktualizacja podręcznika dla realizatorów progra mu wczesnej interwencji "FreD goes net" i adaptacja programu do realizacji zdalnej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych 150 000,00 100 000,00
5 Ewaluacja formatywna Centrów Redukcji Szkód 260 000,00 -
6 Działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków 467 000,00 470 000,00
7 Utworzenie i prowadzenie Centrów Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód 700 000,00 700 000,00
8 Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich 1 365 000,00 1 300 000,00

 

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi:

  • w 2021 roku – 4 282 000,00 zł ;
  • w 2022 roku – 3 720 000,00 zł.

Wymagany jest wkład własny wynoszący minimum 5% całkowitych kosztów projektu. Wkład własny Wnioskodawcy stanowić może:

  • wkład finansowy, w tym: środki finansowe własne lub środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w tym środki finansowe z innych źródeł publicznych (np. NFZ);
  • wkład osobowy, tj. praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy. Wkład osobowy powinien być możliwy do wyliczenia, zweryfikowania i możliwy do udokumentowania na podstawie porozumień lub umów.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późn. zm.), które spełniają dodatkowo wymagania dla Wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach.

Termin składania wniosków upływa 29 października 2020 r.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować odpowiednio do zakresu tematycznego zadań na adres: profilaktyka@kbpn.gov.pl, leczenie@kbpn.gov.pl

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=10673416

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas