twitter instagram YouTube

2020-10-08
Konkurs w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości

Konkurs w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości

Minister Sprawiedliwości ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – na zadania w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Celami konkursu jest realizacja:

 1. wsparcia informacyjnego, analitycznego i monitoringowego sieci przeciwdziałania przyczynom przestępczości, pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej oraz / lub
 2. kompleksowego programu kształcenia w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości lub pomocy osobom pokrzywdzonym poprzez edukację prawno-społeczno-obywatelską.

Zadania mogą mieć charakter ogólnopolski lub regionalny.

Zadanie będzie realizowane poprzez następujące typy zadań :

 1. organizowanie oraz przeprowadzanie akcji i przedsięwzięć informacyjnych;
 2. organizowanie i zlecanie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących:
  1. sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków,
  2. przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobiegania;
  3. pomocy postpenitencjarnej;
 3. finansowanie przygotowania, druku oraz kolportażu publikacji i wydawnictw związanych z prawami osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zapobieganie przestępczości;
 4. tworzenie, wzmacnianie i rozbudowa sieci pomocy ofiarom przestępstw, zapobieganiu przestępczości oraz pomocy postpenitencjarnej;
 5. organizowanie lub zlecanie organizacji konferencji, seminariów;
 6. zlecanie organizacji szkoleń w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem i zapobieganiu przestępczości;
 7. zakup wartości niematerialnych i prawnych,

przy czym podmiot zapewni obligatoryjną realizację zadania 1 lub 4 w zależności od celu, który zamierza realizować.

Podmiot zapewni realizację minimum jednego zadania spośród zadań, określonych w pkt. 1-6, przy czym zadanie nr 1 oraz zadanie nr 4 są obligatoryjne do realizacji przez cały okres realizacji zadania, z zastrzeżeniem, że:

 1. zadanie nr 1 jest obligatoryjne w przypadku realizacji celu Dysponenta Funduszu jakim jest realizacja wsparcia informacyjnego, analitycznego i monitoringowego sieci przeciwdziałania przyczynom przestępczości, pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej.
 2. zadanie nr 4 jest obligatoryjne w przypadku realizacji celu Dysponenta Funduszu jakim jest realizacja kompleksowego programu kształcenia w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości lub pomocy osobom pokrzywdzonym poprzez edukację prawno-społeczno-obywatelską,
 3. zadanie określone w pkt. 7, tj. zakup wartości niematerialnych i prawnych, możliwe jest do realizacji tylko jako zadanie uzupełniające (nie wlicza się do limitu jednego obligatoryjnego zadania) do zadań wskazanych w pkt 1-6 i musi być bezpośrednio powiązane z tymi zadaniami.

Zadania będą realizowane w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r.

W konkursie maksymalna pula środków przeznaczonych na dotacje została podzielona na poszczególne lata realizacji w sposób następujący:

 1. rok 2021 – maksymalna kwota dotacji wynosi 4 500 000,00zł;
 2. rok 2022 – maksymalna kwota dotacji wynosi 4 500 000,00 zł;
 3. rok 2023 – maksymalna kwota dotacji wynosi 4 500 000,00 zł;
 4. rok 2024 – maksymalna kwota dotacji wynosi 4 500 000,00 zł;
 5. rok 2025 – maksymalna kwota dotacji wynosi 4 500 000,00 zł.

Podmiot wskaże w ofercie, o jaką kwotę na realizację zadania się ubiega, przy uwzględnieniu maksymalnych kwot dotacji w podziale na poszczególne lata realizacji zadania. Dysponent Funduszu nie określa minimalnej kwoty wnioskowanej dotacji przypadającej na jeden rok realizacji zadania. Dysponent Funduszu nie wymaga zapewnienia pieniężnego współfinansowania realizacji zadania. Wykazanie dysponowania pieniężnym wkładem własnym będzie podlegało ocenie merytorycznej według kryteriów wskazanych w karcie oceny merytorycznej. Za wykazanie 1% pieniężnego wkładu własnego wartości łącznych wydatków kwalifikowalnych w ramach realizowanych zadań, Podmiot uzyska 1 punkt (maksymalna liczba punktów dla tego kryterium to 4 pkt za 4% pieniężnego wkładu własnego).

W przypadku zapewnienia pieniężnego współfinansowania realizacji zadania, Podmiot w ofercie zapewni deklarowany pieniężny wkład własny dla każdego roku kalendarzowego.

Termin składania ofert:

 1. w systemie www.witkac.pl  do 19.10.2020 r. do godziny 18:00;
 2. wygenerowaną i wydrukowaną z systemu www.witkac.pl, podpisaną ofertę wraz z załącznikami, należy niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do 21.10.2020 r., przekazać do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pytania dotyczące ogłoszonego konkursu ofert można zadawać za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/konkursy/przeciwdzialanie-przestepczosci/news,15357,viii-otwarty-konkurs-w-zakresie-przeciwdzialania.html

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas