twitter instagram YouTube

2021-01-22
Konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży 2021 otwarty!

Konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży 2021 otwarty!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w naborze - do 26 lutego 2021 r.

CEL KONKURSU:

Celem projektów Rady jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników młodzieżowych do wspólnych działań – wymiany młodzieży, spotkań oraz projektów informacyjno-promocyjnych, które umożliwią wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii jak i w relacjach współczesnych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Każdego roku są określane priorytety, które razem z celami ogólnymi Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, ustalają specyfikę tematów podejmowanych w projektach. W tym roku są to:

-odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego;
-wspieranie aktywnych postaw obywatelskich oraz podniesienie kompetencji młodzieży w kontekście jej udziału i zaangażowania w życie społeczne, w tym poprzez promocję  przedsiębiorczości i wolontariatu;
-wzmacnianie współpracy oraz wymiana doświadczeń między osobami pracującymi z młodzieżą, ośrodkami oraz organizacjami młodzieżowymi w zakresie edukacji technicznej i branżowej z uwzględnieniem wdrażania technologii cyfrowych;
-wzmacnianie inicjatyw młodzieży z połączonych terytorialnych hromad Ukrainy oraz terenów wiejskich i małych miast Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem wyzwań współczesnego świata;
-wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez stworzenie warunków do otwartości i tolerancji wśród młodzieży.;
Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę, priorytecie.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych), których działalność skierowana jest do młodzieży. Uczestnikami projektów – oprócz młodzieży – mogą być osoby pracujące z tą grupą wiekową.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Dotacje od 1,5 tys. do 15 tys. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można składać do 26 lutego 2021 r., do godz. 23:59
Wyniki konkursu będą znane w kwietniu 2021.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2021 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 maja a 31 października.

DODATKOWE INFORMACJE:

Więcej informacji można uzyskać na stronie konkursu https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/konkurs-wnioskow-polsko-ukrainskiej-rady-wymiany-mlodziezy-2021-otwarty/

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas