twitter instagram YouTube

2021-01-11
Konkurs wniosków na realizację w latach 2021 – 2022 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Konkurs wniosków na realizację w latach 2021 – 2022 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Celem Konkursu jest powierzenie realizacji poniższych zadań konkursowych z zakresu Zdrowia publicznego dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest powierzenie realizacji poniższych zadań konkursowych z zakresu Zdrowia publicznego dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych:

  1. Szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego;
  2. Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programów profilaktyki uniwersalnej, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji;
  3. Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji FreD goes net;
  4. Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programu wczesnej interwencji FreD goes net;
  5. Szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień adresowane do pracowników sądów rodzinnych;
  6. Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów programów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, rozwijających kompetencje rodziców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą;
  7. Ewaluacja programów profilaktycznych o naukowych podstawach adresowanych do dzieci i młodzieży;
  8. Ewaluacja formatywna Centrów Redukcji Szkód.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Wnioski mogą składać podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późn. zm.), które spełniają dodatkowo wymagania dla Wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach.
Wnioskodawcy mogą ubiegać się wspólnie o dofinansowanie realizacji zadania, jednak w takiej sytuacji wszyscy Wnioskodawcy spełniać muszą wymagania określone powyżej oraz łącznie wymagania określone przy poszczególnych zadaniach konkursowych.
Wnioskodawcy ubiegający się wspólnie o dofinansowanie realizacji zadania składają jeden wniosek.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi w 2021 roku 1 309 461,00 zł, w roku 2022 502 621,00 zł z podziałem na poszczególne zadania (rok 2021, rok 2022):
- 1 – 150 000,00 zł; o 2 – 100 000,00 zł;
- 3 – 279 461,00 zł, 282 621,00 zł;
- 4 – 60 000, 00 zł;
- 5 – 260 000,00 zł, 120 000,00 zł;
- 6 – 100 000,00 zł;
-7 – 100 000,00 zł, 100 000,00 zł;
- 8 – 260 000,00 zł.
- wymagany wkład własny minimum 5% całkowitych kosztów projektu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie: wnioski powinny być dostarczone w terminie od dnia 7 stycznia 2021 r. do dnia 22 stycznia 2021 r. 

DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu www.kbpn.gov.pl/portal?id=10964283

KONTAKT:
Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Dereniowa 52/54
02-776 Warszawa
tel.:(+48) (22) 641 15 01
kbpn@kbpn.gov.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas