twitter instagram YouTube

2014-11-27
Konkurs z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w 2015 r. Nabór ofert potrwa do 16 grudnia 2014.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów w nast. obszarach sportu dla wszystkich:
1) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
2) Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;
3) Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
4) Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
5) Wspieranie programów aktywności fizycznej osób starszych;
6) Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz.1-5) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

PRIORYTETOWO TRAKTOWANE BĘDĄ OFERTY DOTYCZĄCE:

Przedsięwzięć o szerokim zasięgu i znaczeniu społecznym, realizowanych w formie programów, projektów, kampanii, imprez sportowych, zorganizowanych zajęć aktywizujących i sportowych, itp., z uwzględnieniem w szczególności:

a) wspierania inicjatyw służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu, pobudzających aktywność fizyczną rodzin, osób starszych, osób de faworyzowanych, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, z uwzględnieniem rodzin wielodzietnych;

b) wspierania prozdrowotnych programów aktywności fizycznej przeciwdziałających nadwadze i otyłości, realizowanych w różnych grupach społecznych;

c)  inicjowania i realizowania kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie;

d)  promowania wolontariatu sportowego oraz rozwijania poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;

e) angażowania i  integrowania środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów,

f) projektów, w których wnioskodawca wykazał stosowne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i podobnym zasięgu, przy udziale środków publicznych oraz przedstawił oszczędną i racjonalna kalkulację kosztów realizacji zadania.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania sportu – wymagany odpowiedni zapis w statucie, a w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2015, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 19 600 000,- PLN. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2015 w części 25-kultura fizyczna.

Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 % całości kosztów realizacji zadania. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. w ramach innych konkursów).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków AMODIT. Wypełniony w systemie AMODIT formularz oferty i załączniki nr 1, nr 2, nr 3, należy wydrukować, podpisać i opieczętować. Ofertę stanowią wyżej wymienione, formularz oferty  (wniosek), załączniki nr 1, nr 2, nr 3 oraz pozostałe wymagane dokumenty (wymienione w pkt.6 ogłoszenia). Ofertę po wypełnieniu i wysłaniu w systemie, należy wydrukować i przesłać również w formie papierowej na podany poniżej adres, we wskazanym poniżej terminie.   

a)  Oferty należy składać do 16 grudnia 2014 roku;

b)  Datą złożenia oferty jest data stempla pocztowego lub data osobistego dostarczenia do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki.

c)  Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 26 stycznia 2015 r.

d) Oferty składane po w/w terminie mogą zostać rozpatrzone, pod warunkiem posiadania środków finansowych.

e)  Oferty należy składać wyłącznie na formularzach wypełnianych w systemie elektronicznym AMODIT (Wniosek oraz załączniki nr 1, 2, 3). Dostęp do systemu uzyskuje się poprzez kliknięcie na podany adres https://wnioski.msit.gov.pl/ ;

f)  Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a zleceniobiorcą;

g)  Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione (upoważnione) zgodnie z zapisami statutu oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy;

h) Oferty konkursowe należy składać drogą pocztową lub osobiście w Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie.

Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane. Również oferty przekazane wyłącznie w wersji elektronicznej bez przesłania oferty w formie papierowej, jak i analogicznie oferty w wersji papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej, nie będą rozpatrywane. 

Uwaga:

Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia zaplanowane w roku kalendarzowym 2015, których realizacja może być podjęta nie wcześniej, niż po terminie złożenia oferty konkursowej.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełnioną ofertę należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać pocztą lub przekazać osobiście na

Ministerstwo Sportu i Turystyki,

Departament Sportu dla Wszystkich,

00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14

z dopiskiem na kopercie: Sport dla Wszystkich – konkurs ofert ‘2015".

 

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2014-rok/1416,Otwarty-konkurs-ofert-na-dofinansowanie-ze-srodkow-pochodzacych-z-budzetu-panstw.html

Pytania i wątpliwości można zgłaszać pod numerami telefonu 022 2447 303, 2447 323, 2443 130 lub 2443 103. 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas