twitter instagram YouTube

2014-11-27
Konkursy - promowanie rozwoju sportu dla wszystkich

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu dla wszystkich, realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Nabór wniosków trwa do 22 grudnia br.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów w nast. obszarach promocji sportu dla wszystkich, w tym sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych:

1.      Dofinansowanie zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, w tym sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych;

2.      Dofinansowanie zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich, w tym sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące:

Przedsięwzięć z zakresu promocji sportu dla wszystkich o zasięgu ogólnopolskim, realizowanych w formie programów, kampanii, akcji, konferencji, szkoleń, wydawnictw metodyczno-szkoleniowych i innych publikacji, imprez promocyjnych i popularyzatorskich, itp. o szerokim zasięgu i znaczeniu społecznym, które mają na celu m.in.:

  1. promowanie i wspieranie inicjatyw pobudzających aktywność fizyczną wszystkich środowisk i grup społecznych, w tym dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych;
  2. promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu poprzez sport;
  3. promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości  sportu;
  4. inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz zachowań i nawyków aktywnego stylu życia w społeczeństwie;
  5. promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
  6. angażowanie i  integrowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów dla promowania sportu dla wszystkich;
  7. projektów, w których wnioskodawca wykazał stosowne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i podobnym zasięgu, przy udziale środków publicznych oraz przedstawił oszczędną i racjonalna kalkulację kosztów realizacji zadania.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej i sportu – wymagany odpowiedni zapis w statucie, a w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2015, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu dla wszystkich, zaplanowano kwotę
w łącznej wysokości: 3 749 000,- PLN. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2015 w części 25-kultura fizyczna.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków AMODIT. Ofertę stanowią formularz oferty, załączniki nr 1, nr 2, nr 3 oraz pozostałe wymagane dokumenty, (wymienione w pkt.6 ogłoszenia). Wypełniony w systemie formularz oferty i załączniki nr 1, nr 2, nr 3, należy zaakceptować i „wysłać” w systemie AMODIT, a następnie wydrukować, podpisać, opieczętować i dostarczyć w formie „papierowej” na adres podany w pkt. 6, we wskazanym poniżej terminie.   

a. Oferty konkursowe należy składać do dnia 22 grudnia 2014 r.;

b. Datą złożenia oferty jest data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej lub data osobistego dostarczenia do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie;

c. Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do dnia 6 lutego 2015 r.

d. Oferty składane po w/w terminie mogą zostać rozpatrzone, pod warunkiem posiadania środków finansowych na zadania wskazane w konkursie;

e. Oferty należy składać wyłącznie na formularzach wypełnianych w systemie elektronicznym AMODIT (Wniosek ) oraz załączniki nr 1, 2, 3). Dostęp do systemu uzyskuje się poprzez kliknięcie na podany adres https://wnioski.msit.gov.pl/;

f.  Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będą uregulowane stosowna umową zawartą pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a zleceniobiorcą;

g. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby uprawnione (upoważnione), zgodnie z zapisami statutu oraz opatrzone pieczęcią wnioskodawcy;

Oferty niekompletne, sporządzone na niewłaściwych formularzach nie będą rozpatrywane. Również oferty przekazane wyłącznie w wersji elektronicznej bez przesłania w formie papierowej, jak i analogicznie oferty w wersji papierowej nie przekazane w wersji elektronicznej, nie będą rozpatrywane.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełnioną ofertę należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać pocztą lub przekazać osobiście na

Adres:   Ministerstwo Sportu i Turystyki,

Departament Sportu dla Wszystkich,

00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14

z dopiskiem na kopercie: „Promocja Sportu dla Wszystkich – konkurs ofert ‘2015".

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2014-rok/1418,Otwarty-Konkurs-na-dofinansowanie-w-2015-roku-projektow-w-ramach-podzadania-prom.html

Pytania i wątpliwości można zgłaszać pod numerami telefonu 022 2447 303, 2447 323, 2443 130 lub 2443 103.

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas