twitter instagram YouTube

2019-10-04
Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy na rok 2020

Prezydent Miasta Leszna serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”.

Podstawa prawna:

  • Uchwała Rady Miejskiej Leszna nr XLVI/ 570/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688).

Czas trwania:

4 października 2019 r. – 11 października 2019 r. (godz. 15:30)

Kto może wziąć udział:

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców.

Forma konsultacji:

pisemne lub elektroniczne składanie uwag i opinii do projektu „Rocznego Programu współpracy….” na formularzu konsultacji (w załączeniu).

Projekt programu i  formularz konsultacji dostępny jest:

1)    na portalu do konsultacji online: www.konsultacje.leszno.pl;

2)    na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna: www.ngo.leszno.pl;

3)    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.bip.leszno.pl;

4)    na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21a;

5)    w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21a (na  parterze tel. 65 529 54 03).

Wypełniony formularz można odesłać drogą korespondencyjną lub bezpośrednio złożyć w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno z dopiskiem „Konsultacje Rocznego Programu Współpracy” lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@leszno.pl z wyżej wymienionym dopiskiem w nieprzekraczalnym terminie do 11 października 2019 roku do godz.15:30. Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Leszna.

Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Leszna.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, kontakt: Ewelina Lasota, tel. 65 529 54 03, e-mail: ngo@leszno.pl.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas