twitter instagram YouTube

2020-11-04
Konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy na rok 2021

Prezydent Miasta Leszna serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok”.

Link do newsa kliknij >>> TUTAJ

Link do portalu  www.konsultacje.leszno.pl   kliknij >>> TUTAJ

Link do BIP Leszno kliknij >>> TUTAJ

News przypominajacy o konsultacjach społecznych kliknij >>> TUTAJ

Komunikat:

Prezydent Miasta Leszna serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok”.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057);
• Uchwała Rady Miejskiej Leszna nr XLVI/ 570/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Czas trwania:

4 listopad – 12 listopad 2020 r. (godz. 15:30)

Kto może wziąć udział:

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców.

Jak można wziąć udział – przebieg konsultacji:

Uwagi i opinie do projektu „Rocznego Programu Współpracy….” należy składać pisemnie lub elektronicznie na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 552/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 października 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok”.

FORMULARZ KONSULTACJI DO POBRANIA PONIŻEJ ORAZ TUTAJ

Projekt programu i formularz konsultacji dostępny jest:
1) na portalu do konsultacji online: www.konsultacje.leszno.pl;
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna: www.ngo.leszno.pl;
3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.bip.leszno.pl;
4) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21a;
5) w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21a (na parterze tel. 65 529 54 03).

Wypełniony formularz można odesłać drogą korespondencyjną lub bezpośrednio złożyć w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno z dopiskiem „Konsultacje Rocznego Programu Współpracy” lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@leszno.pl z wyżej wymienionym dopiskiem w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2020 roku do godz.15:30. Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Leszna.
Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Leszna.

Osoba odpowiedzialna:

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, kontakt: Jakub Bergmann i Katarzyna Krzymińska tel. 65 529 54 03, e-mail: ngo@leszno.pl.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas