twitter instagram YouTube

2014-07-01
Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej do składania ofert na wsparcie finansowe projektu „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej”. W bieżącym roku na realizację konkursu przeznaczono kwotę 69.000 zł. Oferty konkursowe należy składać do 1 sierpnia 2014 r.,

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem zlecanego zadania jest podtrzymanie promowania i rozwijania standardów działań na rzecz integracji i reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez skoordynowaną współpracę instytucji prowadzących centra i kluby integracji społecznej. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej oczekuje, że zintegrowane działania podmiotów zatrudnienia socjalnego będą nadal przyczyniać się do:

  • wzmacniania spójności systemu wsparcia i pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz zacieśnienia partnerskiej współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, publicznymi służbami zatrudnienia oraz organizacjami III sektora, stałego monitorowania i analizowania skuteczności rozwiązań prawnych ustawy
    o zatrudnieniu socjalnym a także ich korelacji z innymi aktami prawnymi w obszarze
  • pomocy społecznej, promocji zatrudnienia, spółdzielczości socjalnej i działalności pożytku  publicznego,
  • promowania dobrych praktyk lokalnej współpracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz zintegrowanego wspierania idei spójności i integracji społecznej,
  • prezentowania ministrowi ds. zabezpieczenia społecznego stanowisk, wniosków i postulatów w zakresie innowacyjnych rozwiązań legislacyjnych w obszarze rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Do konkursu mogą być zgłaszane oferty przygotowane przez instytucje prowadzące centra lub kluby integracji społecznej, które posiadają odpowiednie wpisy do rejestrów wojewodów na dn. 31 maja 2014 r. oraz są członkami platformy współpracy pod nazwą Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej         

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Dofinansowanie projektu wynosi 69.000 zł., przy czym nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadań oferty.

Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania muszą być wykorzystane  do dnia 31 grudnia 2014 r.,  i mogą zostać przeznaczone na pokrycie m.in. następujących kosztów:

- Wynajmu pomieszczeń, w tym: koszty noclegu i wyżywienia uczestników posiedzenia Konwentu.

- Organizacji transportu uczestników Konwentu, którzy nie korzystają z własnych środków transportu z miejsca dojazdu (np. dworzec kolejowy/ autobusowy) do miejsca posiedzenia.

- Przygotowanie i opracowanie materiałów programowych Konwentu (sprawozdań, zaproszeń, końcowych protokołów z pracy Konwentu) oraz zakupu materiałów biurowych dla uczestników.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty konkursowe należy składać do 1 sierpnia 2014 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

W sprawie ewentualnych pytań dotyczących konkursu, prosimy kontaktować się z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, numer telefonu: (22) 661-12-53 Pani Katarzyna Sztompka.

Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu określonym  w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Oferty należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Konwent” do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w terminie do dnia 01 sierpnia 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego).

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas