twitter instagram YouTube

2018-11-20
Kreatywna Europa

16 października otwarto nowy nabór wniosków w obszarze Projektów współpracy europejskiej . Termin składania wniosków upływa 11 grudnia 2018 r.

O PROGRAMIE:

Program Kreatywna Europa ma dwa ogólne cele strategiczne: chronić, rozwijać i promować różnorodność kulturową i językową oraz dziedzictwo kulturowe Europy, a także wzmacniać konkurencyjność europejskich sektorów kulturalnych i kreatywnych. 

CEL KONKURSU:

– wzmocnienie zdolności europejskich sektorów kultury i kreatywnych do funkcjonowania
ponadnarodowego i międzynarodowego oraz promowanie międzynarodowego obiegu dzieł kultury
i pracy twórczej oraz ponadnarodowej mobilności uczestników sektorów kultury i kreatywnych,
w szczególności artystów;
– przyczynienie się do rozwoju widowni dzięki zastosowaniu nowych i innowacyjnych sposobów
dotarcia do odbiorców oraz poprawienie dostępności dzieł kultury i pracy twórczej w Unii
Europejskiej i poza nią, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych
i grup niedostatecznie reprezentowanych;
– wkład w innowacyjność i kreatywność w dziedzinie kultury, na przykład poprzez testowanie
nowych modeli biznesowych i promowanie innowacyjnych efektów wywieranych na inne sektory.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

– promowanie mobilności artystów i profesjonalistów, mające na celu umożliwienie im nawiązania międzynarodowej współpracy i umiędzynarodowienia ich kariery;
– wzmocnienie rozwoju widowni jako sposobu na poprawienie dostępu do europejskich dzieł kultury i pracy twórczej oraz materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, a także rozszerzenie dostępności dzieł kultury na dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne i grupy niedostatecznie
reprezentowane;
– wspieranie budowania potencjału za pomocą innowacyjnego podejścia do twórczości, rozwijanie i testowanie nowych i innowacyjnych modeli przychodów, zarządzania i marketingu dla sektorów kulturalnych – w szczególności w kontekście ery cyfrowej, jak również rozwijanie nowych
umiejętności osób zawodowo związanych z kulturą;
– poszerzenie dialogu międzykulturowego, promowanie wspólnych wartości europejskich oraz wzajemnego zrozumienia i szacunku dla innych kultur, a tym samym przyczynianie się do społecznej integracji migrantów i uchodźców;
– spuścizna Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w postaci zwiększania świadomości wspólnej historii i wartości, a także wzmacniania poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wnioskodawcy (lider projektu i partnerzy) muszą aktywnie działać w sektorach kultury
i kreatywnych w rozumieniu artykułu 2 rozporządzenia nr 1295/2013 Parlamentu Europejskiego
i Rady, ustanawiającego program Kreatywna Europa10
, oraz posiadać siedzibę w jednym z krajów
uczestniczących w komponencie Kultura. Dla potrzeb klarowności oraz w kontekście niniejszego
wezwania do składania wniosków podmioty powinny móc udowodnić (za pomocą statutu lub umowy
spółki, raportów z działalności), że ich podstawowa, główna działalność koncentruje się na sektorach
kreatywnych i kulturalnych, tak jak zdefiniowano w powyżej wspomnianym rozporządzeniu.
Składając wniosek, lider projektu musi być w stanie udowodnić, że istnieje jako osobowość prawna
(o tej samej nazwie i statusie prawnym) od co najmniej 2 lat przed terminem składania wniosków
określonym w punkcie 3 niniejszych wytycznych. Dla potrzeb klarowności oraz w kontekście
niniejszego wezwania do składania wniosków osobowość prawna musi być nadana w zgodności
z odpowiednim prawem kraju, w którym została zarejestrowana.
Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o dotację w ramach aktualnego wezwania do składania
wniosków, ani jako lider projektu, ani jako partnerzy.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Orientacyjny dostępny budżet przeznaczony do współfinansowania projektów wynosi
44 659 800 euro.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 11 grudnia 2018 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

W przypadku obu kategorii projektów działania muszą rozpocząć się pomiędzy 1 września
a 15 grudnia 2019 r.

DODATKOWE INFORMACJE:  http://kreatywna-europa.eu

KONTAKT:

info@kreatywna-europa.eu

tel.: +48 22 44 76 180

ŹRÓDŁO:

http://http://kreatywna-europa.eu

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas