twitter instagram YouTube

2020-11-06
Literatura

Literatura

Strategicznym celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł mierzących się z zadaniem utrwalenia tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie się do ważnych dla polskiej kultury rocznic, jubileuszy czy wydarzeń historycznych. W programie szczególnie uwzględnia się debiuty pisarskie, czyli pierwsze publikacje w formie książkowej (drukowanej lub w formie e-booka) autorów piszących w języku polskim, oraz twórczość adresowaną do dzieci i młodzieży. Istotnym celem programu jest zwiększenie dostępności do efektów realizowanych zadań osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności poprzez dofinansowanie publikacji dla osób niewidomych i słabowidzących.

CEL PROGRAMU:

• Strategicznym celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł mierzących się z zadaniem utrwalenia tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie się do ważnych dla polskiej kultury rocznic, jubileuszy czy wydarzeń historycznych. W programie szczególnie uwzględnia się debiuty pisarskie, czyli pierwsze publikacje w formie książkowej (drukowanej lub w formie e-booka) autorów piszących w języku polskim, oraz twórczość adresowaną do dzieci i młodzieży.

• Elementem wiodącym dla realizacji celów programu jest propagowanie literatury o wybitnych walorach artystycznych, nie mieszczącej się w realiach rynku komercyjnego. Przedmiotem finansowanych zadań mogą być więc zarówno najambitniejsze dzieła polskiej literatury najnowszej, jak również dzieła najciekawszych autorów literatury światowej wyznaczające nowe trendy, poszukujące nowych rozwiązań formalno-estetycznych i określające kierunki rozwoju współczesnej literatury. Ważne dla realizacji celów programu będą też publikacje mniej znanych pozycji zaliczanych do kanonu światowego, które nie funkcjonowały do tej pory w polskim obiegu czytelniczym.

• Zakres programu zostaje ponadto rozszerzony o możliwość finansowania publikacji skupionych na pogłębionej refleksji nad zjawiskami współczesnej kultury, w szczególności w obrębie dyscyplin artystycznych takich jak teatr, taniec czy sztuki wizualne. Ze względu na profil programu preferowane będą pozycje, w przypadku których zalety związane z wartością poznawczą publikacji będą współgrały z walorami literackimi. Poza zakresem programu pozostaje zarazem dofinansowanie publikacji związanych z muzyką i kulturą muzyczną.

• Wsparcie finansowe w ramach programu kierowane będzie przede wszystkim do wydawców, którzy oprócz wysokiego poziomu materiału literackiego gwarantować będą stabilny potencjał organizacyjny oraz wysoki poziom edytorski i redaktorski realizowanych publikacji. Istotnym elementem branym pod uwagę przy ocenie potencjału organizacyjnego wydawców będzie ich doświadczenie w działalności wydawniczej, umiejętność efektywnej promocji i dystrybucji wydawanych publikacji, a także zwiększenia ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii (np. udostępnianie publikacji w postaci e-booków oraz audiobooków). Ważnym celem programu jest wspieranie publikacji o charakterze niekomercyjnym. Program umożliwia też wsparcie dla publikacji, które łączą wysoką wartość literacką z potencjałem komercyjnym – pod warunkiem, że wsparcie mieści się w dopuszczalnych limitach pomocy publicznej.

• Znaczące dla realizacji celów programu będą publikacje promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, a zwłaszcza te spośród nich, które będą umiejętnie łączyć atrakcyjną dla młodego czytelnika formę z wysokim poziomem literackim i poznawczym.

• Istotnym celem programu jest zwiększenie dostępności do efektów realizowanych zadań osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), w szczególności poprzez dofinansowanie publikacji dla osób niewidomych i słabowidzących. • Ponadto, w celu ożywienia rynku wydawniczego i wspomożenia wydawców wydających autorów debiutujących szczególnie punktowane będą projekty związane z publikacją debiutów.

• Z uwagi na konieczność realizacji zadań z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239), w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działań w dobie pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego wnioskodawców

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

 • samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);

• organizacje pozarządowe;

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wszystkich beneficjentów dotyczy obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych ministra oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 40 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 listopada 2020 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)

zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)

zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)

DODATKOWE INFORMACJE: Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/literatura3

KONTAKT:
Instytut Książki
ul. Z. Wróblewskiego 6
31-148 Kraków

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

Barbara Ciesielczyk, (12) 617 19 17, mail b.ciesielczyk@instytutksiazki.pl
adres portalu EBOI: esp.mkidn.gov.pl/

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16
wnioski@eboi.sputnik.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas