twitter instagram YouTube

2021-10-12
”MOBILNA KUCHNIA WARSZTATOWA”

”MOBILNA KUCHNIA WARSZTATOWA”

Ogłasza się otwarty konkurs ofert pn. ”MOBILNA KUCHNIA WARSZTATOWA”, którego celem jest wsparcie realizacji zadania publicznego województwa wielkopolskiego w obszarze „Wspieranie rozwoju i funkcjonowania organizacji pozarządowych” zajmujących się pomocą żywnościową na terenie Wielkopolski określonego w „Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. – 20 października

FUNDATOR: Zarząd Województwa Wielkopolskiego – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

CEL KONKURSU:
Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert jest wspieranie rozwoju i funkcjonowania organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą żywnościową na terenie Wielkopolski.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Działania zmierzające do osiągnięcia zakładanego celu będą się skupiały przede wszystkim na:
1) dofinansowaniu zakupu mobilnych kuchni warsztatowych przystosowanych do gotowania na zewnątrz i spełniających normy sanitarne, służących prowadzeniu wydarzeń i instruktaży jak zagospodarowywać żywność, szczególnie tą zagrożoną zmarnowaniem w gospodarstwach domowych,
2) doposażeniu organizacji zajmujących się dystrybucją żywności do potrzebujących na terenie Wielkopolski w narzędzia ułatwiające prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie gospodarowania dostępną żywnością i uczenia zaradności życiowej w zakresie żywienia siebie i rodziny,
3) wzmocnieniu regionalnej sieci dystrybucji żywności uratowanej przed zmarnowaniem,
4) promocji działań sprzyjających niemarnowaniu żywności.,
5) pobudzeniu akty

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
1) Podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2) Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty działające wspólnie mogą, pod warunkiem spełniania ww. wymogu, złożyć ofertę wspólną. Uprawnione podmioty działające wspólnie, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert, ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie zadania publicznego i za powstałe zobowiązania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
3) Oferty złożone przez podmioty nieuprawnione do wzięcia udziału w niniejszym otwartym konkursie ofert nie będą rozpatrywane.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:
Maksymalna wnioskowana kwota dotacji w ramach jednej oferty wynosi 50.000,00 zł, zaś minimalna kwota to 1.000,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do dnia 20 października 2021 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Konkurs obejmuje zadanie publiczne, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż z dniem podpisania umowy dotacji, a jego zakończenie nastąpi nie później niż 31 grudnia 2021 r., tj. okres działań zarówno przygotowawczych, organizacyjnych jak i realizacyjnych.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_77---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie

KONTAKT:
Szczegółowe informacje nt. konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (0-61) 62-66-500 lub (0-61) 62 66 512/538 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas