twitter instagram YouTube

2018-11-02
MRPiPS Pokonać bezdomność

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Termin składania wniosków upływa 7 listopada 2018 r.

O PROGRAMIE:

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

CEL KONKURSU:

Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1) przeprowadzenie prac remontowych w placówkach dla osób bezdomnych,
2) adaptacja pomieszczeń w placówkach dla osób bezdomnych.
3) zakup nowego wyposażenia do placówek, które będzie służyć podniesieniu ich standardu

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione, o których mowa
w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3
ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909) oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 pkt 1 tejże ustawy)

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Na realizację projektu można otrzymać do 600 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Termin składania wniosków upływa 7 listopada 2018 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania muszą być wykorzystane do dnia
31 grudnia 2018 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

https://www.mpips.gov.pl

KONTAKT:

(22) 661-12-56

(22) 661-14-83

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas