twitter instagram YouTube

2018-03-19
Małe granty

Realizacja zadań w trybie małego grantu od 10 maja 2016

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą, możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw. "małych grantów", której podstawę prawną stanowi art. 19a ustawy.

Istnieją trzy niezbędne warunki, które muszą być spełnione, aby uzyskać tzw. mały grant:

  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć 10.000 zł;
  2. zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
  3. łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej, w trybie pozakonkursowym, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000 zł.

 

Oczywiście, aby otrzymać dofinansowanie w tym trybie, organ administracji publicznej musi dysponować wolnymi środkami w budżecie na dany rodzaj zadania publicznego. Nawet najlepszy projekt nie otrzyma dofinansowania, jeżeli miasto nie ma już wolnych środków w budżecie.


O przyznaniu środków w ramach małych grantów decyduje Prezydent Miasta Leszna, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości propozycji realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Do oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia, należy załączyć:

  • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
  •  w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 

 

 

 

Opublikował: NG0@leszno.pl
Napisz do nas