twitter instagram YouTube

2018-10-25
Mamy Wspólne Cele

Santander Bank Polska S.A. oraz Fundacja Santander Bank Polska im. Jana Paderewskiego ogłosiły konkurs dotacyjny, którego celem jest promocja zdefiniowanych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju. Termin składania wniosków upływa 12 listopada 2018 r.

O PROGRAMIE:

Organizatorami programu są Santander Bank Polska oraz Fundacja Santander Bank Polska.
Cel: promocja zdefiniowanych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).
Konkurs składa się z 2 etapów:
– etap I: składanie wniosków przez uprawnione organizacje,
– etap II: głosowanie internautów na zwycięski projekt (maks. 3 projekty zostaną poddane pod głosowanie, które odbędzie się w terminie od 19.11 – 6.12.2018).
W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma 1 projekt.
Jeden podmiot może złożyć jeden wniosek, w ramach jednego Celu SDG.

CEL KONKURSU:
- Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobyt.
- Zapewnienie wszystkim równego dostępu do powszechnej i wystandaryzowanej edukacji oraz możliwości uczenia się przez całe życie.
- Zagwarantowanie równości płci oraz wspieranie możliwości rozwoju i aktywności kobiet oraz dziewcząt.
- Promocja trwałego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego oraz godnej i produktywnej pracy dla wszystkich.
- Budowa trwałej i wydajnej infrastruktury, wspieranie zrównoważonego przemysłu oraz rozwijanie innowacyjności.
- Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.
- Natychmiastowe przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ich skutkom.
- Wzmocnienie środków wdrażania i ożywiania globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Projekty, których realizacja będzie dotyczyła jednego z Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ wspieranych przez Santander Bank Polska

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Instytucje lub organizacje społeczne o charakterze non profit, posiadające osobowość prawną.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 30.000 zł, może stanowić 100% kosztów.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można składać do 12 listopada 2018 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Czas trwania projektu do 30.06.2019.

DODATKOWE INFORMACJE:

https://granty.pl/15108/

KONTAKT:

joanna.maras@santander.pl

ŹRÓDŁO:

https://granty.pl/

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas