twitter instagram YouTube

2017-01-25
Miejsca Pamięci Naroodowej za granicą - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu dziedzictwa kulturowego”. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

Celem Konkursu jest dążenie do zapewnienia godnego miejsca spoczynku naszym poległym i pomordowanym oraz troska i opieka nad miejscami pochówku znajdującymi się poza granicami kraju. Program stwarza możliwości upamiętniania miejsc i osób związanych polską Pamięcią Narodowa, poprawy stanu zachowania oraz zapewnienia stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości, a pozostającymi poza granicami Rzeczypospolitej. W sposób szczególny program dotyczy cmentarzy i kwater wojennych, miejsc i obiektów związanych z wybitnymi osobami lub - 65 - zdarzeniami historycznymi ważnymi dla dziedzictwa narodowego, upamiętnień walk o niepodległość Polski, miejsc noszących ślady masowych zbrodni reżimów totalitarnych i innych zbrodni wojennych o znamionach ludobójstwa i czystek etnicznych. Za cel programu należy również uznać położenie większego nacisku na edukację w zakresie najważniejszych wydarzeń historycznych, popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o miejscach pamięci oraz ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej a także wsparcie prac realizowanych w ramach wolontariatu wspierających działania Polonii i Polaków za granicą w dążeniach do zachowania tożsamości narodowej poprzez opiekę nad miejscami pamięci.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

 • Zadanie nr 1: prace badawcze i poszukiwawcze, których efektem winna być weryfikacja informacji na temat nieoznaczonych mogił wojennych znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej z zamiarem ich właściwego upamiętnienia,
 • Zadanie nr 2: gromadzenie danych biograficznych i innego rodzaju danych historycznych oraz tworzenie baz danych i inwentaryzacja,
 • Zadanie nr 3: kwerendy,
 • Zadanie nr 4: przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy miejscu ważnym dla polskiej Pamięci Narodowej,
 • Zadanie nr 5: działania wystawiennicze,
 • Zadanie nr 6: działania wydawnicze, w tym publikacje książkowe, elektroniczne i wydawnictwa ciągłe,
 • Zadanie nr 7: organizowanie uroczystości rocznicowych i upamiętniających poza granicami kraju,
 • Zadanie nr 8: włączenie wolontariuszy i lokalnej społeczności do opieki lub prac badawczych nad miejscami i obiektami ważnymi dla polskiej Pamięci Narodowej,
 • Zadanie nr 9: opracowanie stron internetowych,
 • Zadanie nr 10: prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy miejscu ważnym dla polskiej Pamięci Narodowej,
 • Zadanie nr 11: zabezpieczenie i utrzymania miejsca pamięci oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie,
 • Zadanie nr 12: upamiętnianie wybitnych osób lub zdarzeń historycznych ważnych dla polskiej Pamięci Narodowej (w szczególności pomniki i tablice pamiątkowe, medale pamiątkowe),
 • Zadanie nr 13: zadania multidyscyplinarne łączące wybrane spośród działań określonych w zadaniach nr 1-12

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Pragramu:

Wnioski mogą składać następujące podmioty:

 • państwowe instytucje kultury
 • samorządowe instytucje kultury
 • organizacje pozarządowe,
 • fundacje ustanowione przez Skarb Państwa
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 2 300 000 zł.

Termin składania wniosków. (Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze).

Wnioski należy składać do dnia 31 marca 2017 r. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie w 1 egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione Potwierdzenia złożenia wniosku w terminie określonym w § 4 ust.1. na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie: wniosek do programu „Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą”.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas