twitter instagram YouTube

2020-11-06
Miejsca pamięci narodowej za granicą

Miejsca pamięci narodowej za granicą

Celem programu jest dążenie do zapewnienia godnego miejsca spoczynku naszym poległym i pomordowanym oraz troska i opieka nad miejscami pochówku znajdującymi się poza granicami kraju.

CEL PROGRAMU:

Strategicznym celem programu jest dążenie do zapewnienia godnego miejsca spoczynku naszym poległym i pomordowanym oraz troska i opieka nad miejscami pochówku znajdującymi się poza granicami kraju. Program przede wszystkim dotyczy polskich cmentarzy wojennych, a także polskich miejsc pamięci związanych z ofiarami zbrodni reżimów totalitarnych oraz innych zbrodni wojennych o znamionach ludobójstwa i czystek etnicznych.

• Programem objęte są również miejsca i obiekty związane z wybitnymi postaciami historycznymi mającymi ścisły związek z polskim czynem zbrojnym, walką o niepodległość Polski oraz martyrologią Narodu Polskiego.

• Z zakresu programu wyjęte są cywilne cmentarze i groby historyczne nie posiadające cech Miejsca pamięci, które należy rozumieć jako miejsce związane z polskim czynem zbrojnym, walką i męczeństwem Narodu Polskiego.

• Za cel programu należy również uznać położenie większego nacisku na edukację w zakresie najważniejszych wydarzeń historycznych, popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o miejscach pamięci oraz ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości narodowej a także wsparcie prac realizowanych w ramach wolontariatu wspierających działania Polonii i Polaków za granicą w dążeniach do zachowania tożsamości narodowej poprzez opiekę nad miejscami pamięci.

• Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym czynnikiem umożliwiającym skuteczną realizację projektów o wyżej nakreślonym profilu jest stabilność finansowa i organizacyjna, w ramach programu wprowadzona zostaje w szerokim zakresie możliwość finansowania zadań w trybie dwuletnim, a suma dofinansowań udzielanych w tym trybie może wynieść do 40% budżetu programu. Kluczowym efektem działań realizowanych w ramach programu, poprzez realizację nakreślonych wyżej celów, będzie zachowanie lub poprawa statusu materialnego i niematerialnego miejsc pamięci narodowej jako ważnego elementu polskiego dziedzictwo kulturowego poza granicami kraju, elementu kształtującego współczesne postawy obywateli, budującego świadomość historyczną oraz tworzącego fundament tożsamości narodowej i kulturowej społeczeństwa.

• Realizowane w ramach programu projekty będą szansą na upowszechnianie wiedzy na temat polskich miejsc pamięci za granicą zarówno wśród mieszkańców naszego kraju jak i w państwach związanych z dziedzictwem dawnych Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej oraz polskiego wychodźstwa.

• Z uwagi na konieczność realizacji zadań z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239), w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działań w dobie pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego wnioskodawców oraz rozszerzają koszty kwalifikowane. Ponadto kontynuowane w roku bieżącym umowy na realizację zadań wieloletnich, zawarte w ramach programu w latach ubiegłych, w razie potrzeby mogą być aneksowane z uwzględnieniem zakresu programu określonego w niniejszej specyfikacji

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

• państwowe instytucje kultury;

• samorządowe instytucje kultury;

• organizacje pozarządowe;

• fundacje ustanowione przez Skarb Państwa;

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Wszystkich beneficjentów dotyczy obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych ministra oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 300 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 listopada 2020 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)

zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)

zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)

DODATKOWE INFORMACJE: Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu  www.gov.pl/web/kultura/miejsca-pamieci-narodowej-za-granica3

KONTAKT:
 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa
Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

Anna Bernat  tel. 22 42 10 397, abernat@mkidn.gov.pl

adres portalu EBOI: esp.mkidn.gov.pl/

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16 
wnioski@eboi.sputnik.pl 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas