twitter instagram YouTube

2014-09-05
Mini-granty Schumana

Polska Fundacja im. Roberta Schumana ogłosiła konkurs na mini-granty na upamiętnienie 100lecia wybuchu I Wojny Światowej oraz 25lecia upadku Muru Berlińskiego. Konkurs przeznaczony jest dla Klubów Europejskich oraz szkół. Nabór aplikacji trwa do 25 września.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Dotacja może zostać przeznaczona na zorganizowanie wydarzenia lub cyklu wydarzeń odnoszącego się do jednego z dwóch tematów priorytetowych:

  • 100 rocznica wybuchu I Wojny Światowej.
  • 25 rocznica upadku Muru Berlińskiego i początku przemian w Europie Środkowej.

Forma i metodologia wydarzenia zależą od inicjatywy i pomysłu Wnioskodawcy.

Przy rozpatrywaniu wniosków o dotację preferowane będą Wydarzenia spełniające następujące warunki:

  • Poruszają wskazane tematy priorytetowe w kontekście europejskim. Tzn. pokazują np. wpływ I Wojny/przemian 89/90 na losy przynajmniej kilku państw/narodów europejskich i/lub angażują osoby z kilku państw europejskich i/lub wskazują na zaangażowanie przedstawicieli różnych narodowości europejskich w kontekście I Wojny lub przemian lat 89/90 w regionie, gdzie będzie realizowane Wydarzenie. Wnioskodawca może także w inny sposób wykazać europejski kontekst Wydarzenia.
  • W kreowanie pomysłu Wydarzenia i jego realizację będzie aktywnie włączona młodzież szkolna, działająca w Klubie Europejskim lub np. w samorządzie uczniowskim. Przy czym młodzież nie może być jedynie realizatorem pomysłów dorosłych i wykonawcą ich poleceń, powinna także zostać włączona w proces planowania i współdecydowania. 
  • Angażują nie tylko członków Klubu i społeczność szkolną, ale także np. innych mieszkańców najbliższej okolicy lub instytucje partnerskie. 

Niekomercyjny charakter Wydarzeń.

Wydarzenia, na które będzie przeznaczona Dotacja muszą mieć charakter niekomercyjny i nie mogą przynosić zysku. Jeżeli od uczestników Wydarzeń pobiera się opłaty lub organizacja Wydarzenia jest wspierana także przez inny podmiot/y, całość otrzymanych środków powinna zostać przeznaczona na pokrycie kosztów Wydarzenia. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

  • Klubów Europejskich, działających jako grupy nieformalne przy szkołach (publicznych lub niepublicznych) podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych lub przy organizacjach pozarządowych.
  • Szkół (publicznych lub niepublicznych) podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, w których społeczność szkolna (np. samorząd uczniowski, koło zainteresowań) realizuje wydarzenia o tematyce europejskiej. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wnioskodawcy mogą aplikować o kwotę od 1.000 do 2.000 złotych (zwanych dalej Dotacją).  Dotacja może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów Wydarzenia, zaprezentowanych przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie i zaakceptowanych przez Fundację na etapie weryfikacji wniosków.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Należy wypełnić szablon wniosku wskazany przez Fundację i przesłać mailem na adres konkursy@schuman.pl do 25 września. Fundacja planuje dofinansować wnioski o łącznej wartości do 20.000 złotych. Spośród zebranych wniosków zostaną wybrane Wydarzenia, które, zdaniem ekspertów Fundacji, najpełniej realizują wymienione w niniejszym regulaminie kryteria preferowane oraz tematy priorytetowe. Przewiduje się dofinansowanie ok. 10-15 wniosków. Decyzja Fundacji, wraz z listą dofinansowanych podmiotów zostanie ogłoszona 10 października na stronie www.schuman.pl Od decyzji Fundacji nie przysługuje odwołanie.  

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: www.schuman.pl

Kontakt z Fundacją

Biuro

Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Aleje Ujazdowskie 37/5PL 00-540 Warszawa

Tel.: +48 22 621 21 61, +48 22 621 75 55, +48 22 622 03 44
Fax: +48 22 629 72 14

e-mail: poczta@schuman.org.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas