twitter instagram YouTube

2014-09-19
Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na wybór organizacji partnerskich

Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako instytucja zarządzająca w systemie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, ogłosiła konkurs na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 15 do 21 października.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Ogólnym celem Funduszu jest propagowanie spójności społecznej w Unii Europejskiej, a zatem przyczynienie się do osiągnięcia celów dotyczących ograniczania ubóstwa zawartych w Strategii „Europa 2020”. Oprócz realizacji celu ogólnego Fundusz przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego, jakim jest ograniczenie najcięższych form ubóstwa w UE przez udzielanie niefinansowego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym.

Do głównych obszarów działań finansowanych z Funduszu należeć będzie ograniczanie niedoboru żywności wśród osób najbardziej potrzebujących.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Przedmiotem konkursu jest wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym celem realizacji projektów polegających na dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ),  w latach 2014 i 2015.

Podstawą realizacji PO PŻ w Polsce jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.U.UE.L.2014.72.1) oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym przez art. 85 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. poz 1146).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1)    Rozpoczęcie naboru ofert:  15 października 2014 r.

2)    Termin składania ofert - 21 października 2014 r.

3)    Oferta może być złożona osobiście przez przedstawiciela oferenta, lub przesłana za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie w zaklejonej kopercie na adres: Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (z dopiskiem Wybór organizacji partnerskich - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020). Decyduje data wpływu do MPiPS.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej:  www.mpips.gov.pl.

 

Pliki do pobrania

 

 

Ogłoszenie  (25.2 KB)

Wzór oferty  (21.7 KB)

Konkurs  (346.7 KB)

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas