twitter instagram YouTube

2017-03-22
Nabór wniosków na realizację w 2017 roku programu "Klub"

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w Programie „Klub”. PROGRAM „KLUB”w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży na rok 2017

Cel konkursu :
1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej
aktywności fizycznej,
3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Na co można otrzymać dofinansowanie :
Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

Kto może składać wnioski :
Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie
kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Wysokość dotacji :
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2017 roku przeznacza się kwotę 30 000 000 zł. Ostateczna wysokość środków finansowych może ulec zmianie w zależności od wysokości przychodów FRKF.

Termin składania wniosków :
Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 21 kwietnia 2017 r.
  - Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl.
Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku należy go wydrukować, podpisać i wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie MSiT) na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich,
00-082 Warszawa,
ul. Senatorska 14
z dopiskiem na kopercie „Program „Klub” 2017”.
Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane, analogicznie, w przypadku przesłania wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej. Wniosek przesłany w wersji papierowej musi być zgodny z wersją elektroniczną przesłaną w systemie AMODIT.
  - Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby MSiT (dla wniosków składanych osobiście) lub data stempla pocztowego (dla wniosków
wysyłanych pocztą).
  - Wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy.

Dodatkowe informacje :
Wymagane dokumenty:
1) wniosek,
2) sprawozdanie finansowe lub bilans w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591), zawierające informację o deklarowanej kwocie przyznanych dotacji ze środków publicznych za ostatni rok obrachunkowy;
3) aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, umożliwiające weryfikację daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy,
4) statut wnioskodawcy potwierdzony za zgodność z oryginałem (na każdej stronie przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu wnioskodawcy).
Wszystkie wymienione powyżej dokumenty należy złożyć w wersji papierowej, natomiast w wersji elektronicznej wystarczy przesłać wniosek w systemie AMODIT

Źródło i inne informacje : https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1980,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2017-roku-pro.html


Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas