twitter instagram YouTube

2014-01-24
Muzeum Historii Polski: Patriotyzm Jutra

Muzeum Historii Polski ogłosiło kolejną edycję ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra” realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stawiającego na inicjatywy propagujące historię w nowoczesnych formach, kreującego postawy patriotyczne i obywatelskie. Termin składania wniosków: 31 stycznia 2014r.

CELE PROGRAMU:

1. Promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich przez upowszechnianie wiedzy historycznej  i znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego;

2. Promowanie polskich tradycji narodowych, państwowych i demokratycznych;

3. Przypominanie wielokulturowych tradycji dawnej Polski;

4. Popularyzacja dziejów ojczystych;

5. Budowanie więzi regionalnych przez kształtowanie przywiązania do „małej ojczyzny”;

6. Wspieranie twórczych inicjatyw lokalnych w dziedzinie popularyzacji znajomości polskiego dziedzictwa kulturowego;

7. Kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych własnej tożsamości obywateli;

8. Upamiętnianie rocznic istotnych wydarzeń z historii Polski i zapomnianych, a ważnych dla Polski postaci.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1.Projekty z dziedziny historii i wiedzy o społeczeństwie o walorach dydaktycznych adresowane do wszelkich

grup wiekowych, w tym: warsztaty, wystawy czasowe, konkursy tematyczne, przedstawienia teatralne,

audycje radiowe i telewizyjne, filmy itp.;

2. Kampanie i akcje społeczne promujące wartości patriotyczne i obywatelskie poprzez popularyzację wiedzy historycznej;

3. Działalność wydawnicza tradycyjna i multimedialna, w tym tworzenie portali internetowych i programów komputerowych;

4. Programy dokumentacyjne z zakresu historii, historii kultury; zbieranie i utrwalanie na rozmaitych nośnikach relacji świadków historii, dotyczących zarówno uczestników ważnych wydarzeń historycznych jak i historii życia codziennego oraz projekty związane z ochroną i udostępnieniem istniejących archiwaliów zgromadzonych w archiwach społecznych;

5. Projekty ciekawych i niekonwencjonalnych sposobów uczenia historii; 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1.Organizacje pozarządowe tj. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wtym fundacje i stowarzyszenia;

2. Samorządowe instytucje Kultury. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Budżet programu na rok 2014 wynosi 2 000 000 złotych.

W ramach programu dofinansowane są zadania, których minimalna kwota dofinansowania to 5 000 zł a maksymalna 50 000 zł brutto;

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór wniosków odbywa się do 31 stycznia 2014

Aby złożyć wniosek, należy zalogować się pod adresem http://pj.hist.pl/pj_form/index.html (wnioski przyjmowane są tylko w wersji elektronicznej).

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji i wskazówek udzielają koordynatorki programu:

Marta Winiarek 

e-mail: marta.winiarek@muzhp.pl               
tel.: 22 211 90 28

Agata Idzikowska

e-mail: agata.idzikowska@muzhp.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas