twitter instagram YouTube

2021-06-10
NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

NBP: Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

Narodowy Bank Polski wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. - nabór 31.12.2021 r.

CEL:
W szczególności celami działalności edukacyjnej są:

-upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,
-zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych),
-kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
-upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,
-przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych,
-popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
-promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
O dofinansowanie ubiegać się mogą następujące podmioty prawa polskiego:
-osoby prawne,
-inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.
O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:
do 30 tys. PLN


TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
do 31.12.2021 

WIĘCEJ INFORMACJI:
https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp

KONTAKT:
Więcej informacji na temat zasad udzielania przez NBP dofinansowania można uzyskać pod numerami telefonów 22 185 13 36 i 22 185 28 53, wysyłając e-mail na adres: sekretariat.dew@nbp.pl lub kontaktując się z właściwym terytorialnie Oddziałem Okręgowym NBP.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas