twitter instagram YouTube

2014-08-06
Nabór koncepcji projektów flagowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020

Otwarty został nabór koncepcji projektów flagowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 zostanie uruchomiony po jego zatwierdzeniu przez Komisję Europejską (I poł. 2015 r.). Podjęto decyzję o wydzieleniu w ramach każdej z 4 osi priorytetowych (poza Pomocą Techniczną) puli środków, które mogą zostać wykorzystane na realizację projektów flagowych:

 • Oś priorytetowa 1 Wspólne zarządzanie ryzykiem – maksymalna alokacja na projekty flagowe (EFRR): 7,33 mln EUR.
 •  Oś priorytetowa 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia – maksymalna alokacja na projekty flagowe (EFRR): 10 mln EUR.
 • Oś priorytetowa 3 Edukacja i kwalifikacje – maksymalna alokacja na projekty flagowe (EFRR): 1,02 mln EUR.
 • Oś priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności – maksymalna alokacja na projekty flagowe (EFRR): 2,73 mln EUR.

Projekty flagowe muszą spełniać wszystkie następujące kryteria: 

ODDZIAŁYWANIE I ZNACZENIE STRATEGICZNE

 • Projekt flagowy ma wpływ na cały obszar programu lub też jego znaczną część (jeżeli z przyczyn istniejących barier geograficznych nie może on obejmować całego obszaru kwalifikowanego programu).

Uwaga:
- partnerzy nie muszą pochodzić ze wszystkich regionów, istotne jest to, żeby projekt dotyczył/wpływał na całe pogranicze

 • Projekt flagowy ma znaczenie strategiczne dla współpracy transgranicznej w danej osi priorytetowej.
 • Projekt stanowi propozycję systemowych i kompleksowych rozwiązań problemów rozpoznanych w programie lub też wykorzystuje potencjał pogranicza do realizacji celów programowych.
 • Rezultaty projektu flagowego powinny przewyższać prostą sumę efektów jego poszczególnych działań i mieć długofalowy wpływ na obszar wsparcia. Konieczne jest udokumentowanie, że osiągnięcie wartości wskaźnika nie jest możliwe poprzez realizację kilku projektów konkursowych.
 • Projekt flagowy wykazuje synergię z innymi planowanymi lub realizowanymi działaniami, także poza programem itp.

REALIZACJA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU ORAZ CELÓW PROGRAMOWYCH

 • Udział projektu flagowego w realizacji wartości docelowej wybranego wskaźnika produktu jest co najmniej tak samo duży, jak udział środków finansowych przeznaczonych na projekt z łącznej alokacji przedmiotowej osi priorytetowej.
 • Projekt flagowy obejmuje działania, które są kluczowe dla spełniania celu szczegółowego oraz wskaźnika rezultatu przedmiotowej osi priorytetowej.

WSPÓŁPRACA

 • W związku z tym, że realizacja projektu musi być oparta na zasadzie partnerstwa, muszą być spełnione cztery kryteria współpracy, przy czym ocenie będzie podlegał również stopień ich wypełnienia, tj. np. w przypadku współfinansowania stopień zrównoważenia budżetu partnerów projektu, mających uzasadnienie w planowanych wspólnych działaniach.

Poza powyżej wymienionymi kryteriami projekt flagowy będzie musiał spełnić, na etapie przygotowania pełnego wniosku projektowego, wszystkie wymagania, które będą ustanowione w dokumentacji Programu dla projektów standardowych.

Koncepcje projektów flagowych zostaną ocenione przez niezależny panel ekspertów przy WST. Eksperci zostaną powołani przez Instytucję Zarządzającą i Koordynatora Krajowego, spośród przedstawicieli instytucji zajmujących się daną problematyką po czeskiej i polskiej stronie.

Na podstawie oceny panelu ekspertów Grupa Robocza ds. przygotowania Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 Komitet Monitorujący (KM) nowej edycji Programu podejmie decyzje, które z projektów spełniają kryteria projektów flagowych.

Wnioskodawcy projektów, które będą ocenione jako flagowe, przygotują pełne wnioski projektowe. Następnie zostanie przeprowadzona standardowa kontrola i ocena wniosków projektowych dot. projektów flagowych i zostaną one przedłożone KM. Ocenione wnioski projektów flagowych w ramach danej osi priorytetowej nie będą konkurować z projektami standardowymi, ale jedynie  pomiędzy sobą w ramach powyżej wskazanych limitów alokacji.

Koncepcje, opracowane w Formularzu koncepcji projektu flagowego, można składać w formie papierowej w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) w terminie do 31 października 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego). Każda koncepcja musi być opracowana w polskiej i czeskiej wersji językowej.

WST zapewni wsparcie wnioskodawcom projektów flagowych w formie konsultacji i doradztwa dotyczące koncepcji i działań projektu. Osobą kontaktową w tym zakresie w WST jest Pan Maciej Molak (molak@crr.cz, +420 58 733 77 20).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/Strony/Nabor_koncepcji_projektow_flagowych_dla_PWT_Republika_Czeska_Rzeczpospolita_Polska_2014_2020.aspx

(źródło informacji: funduszeeuropejskie.gov.pl)

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas