twitter instagram YouTube

2020-11-26
Nabór otwarty na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Nabór otwarty na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór otwarty na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą.

Udział partnera w projekcie będzie polegał na wspólnym przygotowaniu projektu nowej ustawy wdrażającej postanowienia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce pn. Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy, jak również proponowanymi zmianami w innych ustawach (przepisami towarzyszącymi).

Nabór partnera do projektu dotyczy podmiotu, który wniesie do projektu zasoby ludzkie (w tym potencjał kadrowy zaangażowany w realizację projektu), organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z Liderem projektu tj. Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz w realizacji projektu.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z maks. 3 organizacjami pozarządowymi, z których każda spełnia następujące warunki:

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem działań służących realizacji praw osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,
 • doświadczenie w zakresie opracowywania i stosowania rozwiązań służących wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,
 • doświadczenie w opracowywaniu i opiniowaniu projektów ustaw lub aktów wykonawczych, projektów zmian systemowych i rozwiązań legislacyjnych,
 • doświadczenie w zakresie projektów dotyczących opracowania zmian systemowych lub rozwiązań modelowych (min. 1 projekt),
 • potencjał kadrowy, w tym m.in.:
  - pracowników posiadających doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych (min. 2 pracowników, z czego min. 1 z nich posiada doświadczenie w realizacji min. 1 projektu jako kierownik/koordynator projektu i min. 1 posiada doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o płatność w min. 1 projekcie),
  - pracowników posiadających wykształcenie prawnicze (min. 1 pracownik, który może się wykazać przygotowaniem co najmniej trzech propozycji aktów prawnych lub rozwiązań prawnych),
  - pracowników posiadających praktyczne doświadczenie w opracowywaniu i stosowaniu rozwiązań służących wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (min. 1 pracownik z min. 3-letnim doświadczeniem w tym obszarze),
  - pracowników posiadających doświadczenie w zakresie organizacji konsultacji publicznych (min. 1 pracownik),
  - pracowników posiadających doświadczenie w zakresie organizacji ogólnopolskich akcji upowszechniających i promocyjnych (min. 1 pracownik posiadający doświadczenie w prowadzeniu min. 2 akcji)
 • posiada potencjał organizacyjny rozumiany jako prowadzenie działalności nieograniczonej zakresem działania do jednego miasta czy województwa, ale jako prowadzenie działalności o charakterze ogólnokrajowym,
 • doświadczenie w promocji rozwiązań z zakresu równości szans i niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

Przewidywany okres realizacji projektu: grudzień 2020 – lipiec 2023

Szacowany budżet projektu: 10 000 000,00 zł 

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z maks. 3 organizacjami pozarządowymi. W ramach niniejszego naboru kandydat na partnera może złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. 

Źródło oraz szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1119,nabor-otwarty-na-partnera-do-wspolnego-przygotowania-i-realizacji-projektu-pt-opracowanie-projektu-ustawy-wdrazajacej-konwencje-o-prawach-osob-niepelnosprawnych

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas