twitter instagram YouTube

2021-08-17
Nabór szkół wyższych do projektu „Asystent studenta z ASD”

Nabór szkół wyższych do projektu „Asystent studenta z ASD”

DGA Spółka Akcyjna wraz z Fundacją Sowelo ogłaszają kolejny nabór szkół wyższych do projektu wspierającego osoby neuronietypowe studiujące na polskich uczelniach poprzez wdrożenie innowacji społecznej „Tłumacz/Adwokat społeczny” – asystent osoby z ASD” opracowanej przez Fundację FURIA oraz przetestowanej w praktyce przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - 15 października

FUNDATOR: DGA Spółka Akcyjna

CEL KONKURSU: Celem projektu Student z ASD jest poprawa sytuacji neuronietypowych studentów (osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – ASD) szkół wyższych w Polsce poprzez wdrożenie do praktyki funkcjonowania uczelni innowacji społecznej Tłumacz/Adwokat społeczny – asystent osoby z ASD, opracowanej przez Fundację Aktywnych FURIA oraz przetestowanej z udziałem studentów i pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych. Celem skalowania jest zwiększenie zasięgu wykorzystania w praktyce tejże mikro-innowacji, która miała dotąd ograniczony terytorialnie zasięg i stosowana była przez pojedyncze podmioty

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Celem projektu jest zwiększenie szans co najmniej 40 neuronietypowych studentów (w tym 20 kobiet) na ukończenie studiów oraz ich aktywizację społeczną i zawodową poprzez podjęcie współpracy z liderami adwokatów studenta z ASD (w tym 28 kobiet) wyłonionych z 40 uczelni zakwalifikowanych to projektu z terenu całego kraju, którzy przygotowani zostaną na etapie realizacji projektu do współpracy ze studentami z ASD. Planowany termin zakończenia projektu: 30 kwietnia 2023 r.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Odbiorcy innowacji (osoby, które w sposób bezpośredni skorzystają z innowacji) – studenci z zaburzeniami autyzmu I, II, III stopnia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych (40 osób). b) Użytkownicy innowacji (uczelnie) - 40 uczelni publicznych i niepublicznych posiadających siedzibę na terenie RP, działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), lub w przypadku uczelni kościelnych, na podstawie umowy rządu z władzami odpowiedniego związku wyznaniowego, wymieniona w wykazie uczelni prowadzonym przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki. Do projektu zakwalifikowane mogą zostać wyłącznie instytucje znajdujące się w wykazie szkół wyższych prowadzonym przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego. c) Liderzy-asystenci (uczestnicy projektu) – oznacza osoby, które nabyły wiedzę i umiejętności w zakresie wsparcia studentów z ASD, mający działać na rzecz edukowania kolejnych adwokatów-asystentów (40 osób). W treści regulaminu również jako: Liderzy-adwokaci.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 30 tys. PLN

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 15 października 2021

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: kwiecień 2023 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://www.dga.pl/projekty/asystent-studenta-z-asd

KONTAKT:
Serdecznie zapraszamy zarówno przedstawicieli uczelni jak również osoby studiujące, które zainteresowane są udziałem w programie do kontaktu z zespołem projektowym: tel. 61 859 59 00 lub  601 805 244 oraz mail: asystentstudenta@dga.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas