twitter instagram YouTube

2018-04-17
Nabór w PO WER: Przygotowanie i wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych (2.9)

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-003/18 „Przygotowanie i wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych, m.in. o charakterze usługowym, świadczących tzw. „wiązki” usług społecznych użyteczności publicznej, kierowanych w szczególności w zindywidualizowany i kompleksowy sposób do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz rodzin, w tym dla rodzin posiadających dzieci z niepełnosprawnością i realizujących zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego”.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
 • przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego celem będzie zidentyfikowane, przygotowanie i pilotażowe wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych, których forma pozwalać będzie na wykorzystanie ich i wdrożenie także przez innych użytkowników po zakończeniu realizacji projektu (np. w ramach systemu franczyzowego, klastrów itp.).

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia profesjonalizacji PS i budowaniu ich potencjału w świadczeniu kompleksowych usług („wiązki usług społecznych”) na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin.

Kryteria wyboru projektów

W opisie wymagań konkursowych uwzględniono ogólne kryteria merytoryczne oceniane w systemie 0-1, kryteria dostępu, kryteria horyzontalne oraz ogólne kryteria merytoryczne (oceniane punktowo) – pkt. 5.1 regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 100%.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wyłonionego w konkursie wynosi 7 500 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.09.00-IP.03-00-003/18 z dnia 28.02.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.03.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 20.04.2018 r. (do godz. 23.59). Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi: Anna Milewska-Podgrudna, tel. 22 461 63 70, adres e-mail: Anna.Milewska-Podgrudna@mrpips.gov.pl

Ogłoszenie o konkursie: https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.09.00-ip.03-00-00318

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas