twitter instagram YouTube

2020-07-06
Nabór wniosków - pożyczka dla organizacji pozarządowych

Nabór wniosków - pożyczka dla organizacji pozarządowych

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ogłosił nabór wniosków o pożyczkę dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie ogłasza nabór wniosków o niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy.


O pożyczkę mogą starać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem1 kwietnia 2020 r.

Kwota o jaką można wnioskować to, zgodnie z potrzebami organizacji pozarządowej, maksymalnie  5 000 zł, przy czym:

  • wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym,
  • przychód w poprzednim roku bilansowym organizacji pozarządowej nie może przekroczyć 100 000 zł.

Wnioski są przyjmowane od dnia 06 lipca  2020r.  do wyczerpania środków FP przeznaczonych na realizację tego wsparcia. Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia.

Prawidłowo wypełniony wniosek o pożyczkę wraz z dwoma podpisanymi egzemplarzami umowy i załącznikiem nr 1 do wniosku,  należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie terytorialnie właściwego ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej w sposób:

  • elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisem zaufanym e-puap przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl bez konieczności wizyty w urzędzie co znacznie przyspieszy otrzymanie pożyczki,
  • składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do urny na dokumenty znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Lesznie (w godzinach pracy urzędu),
  • przesyłając tradycyjną pocztą na adres
    Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno.


Pożyczka udzielana jest w drodze umowy zawieranej pomiędzy  Dyrektorem PUP w Lesznie działającym z upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna  a wnioskodawcą.
Szczegółowe informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie   
leszno.praca.gov.pl  oraz poprzez platformę:  praca.gov.pl


Zapoznaj się z Zasadami ubiegania się o pożyczkę (pobierz zasady).

UWAGA!

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność gospodarczą lub statutową przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień wypłaty środków przez urząd pracy na konto organizacji pozarządowej.

 

Niezbędne załączniki dostępne są do pobrania na stronie: 
https://leszno.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

 Pożyczki są udzielane na podstawie art. 15 zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas