twitter instagram YouTube

2020-06-26
Nabór wniosków dla organizacji pozarządowych IV

Nabór wniosków dla organizacji pozarządowych IV

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, zm. poz. 567, 568, 695, 875,1086) ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne

  • dla organizacji pozarządowych:
  • podmiotów, o  których mowa w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

przyznawanego na podstawie  art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.)

Termin składania wniosków: od dnia 26 czerwca 2020r. do odwołania.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia.

Prawidłowo wypełniony wniosek o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne należy złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie terytorialnie właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy:

  • elektronicznie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisem zaufanym e-puap przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl ,
  • w zaadresowanej i zamkniętej kopercie do urny na dokumenty znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Lesznie (w godzinach pracy urzędu),
  • przesyłając tradycyjną pocztą na adres: 64-100 Leszno, ul. Śniadeckich.

Ww. dofinansowanie udzielane jest na podstawie zawartej umowy. Umowy podpisywane będą po otrzymaniu przez PUP w Lesznie środków przeznaczonych na realizację tego wsparcia - do wyczerpania przyznanych limitów finansowych.

Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie zawartej umowy może otrzymać dofinansowanie od miesiąca złożenia wniosku  na  okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej o:

 1) co najmniej 30% –  w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia  za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy  w odniesieniu do każdego pracownika;

 2) co najmniej 50% –  w wysokości nieprzekraczającej  kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami  na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

 3) co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

O dofinansowanie może ubiegać się  organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku zmniejszenia łącznych przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych przychodów z działalności statutowej z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Do przychodów z działalności statutowej nie wlicza się darowizn rzeczowych i finansowych otrzymanych w związku z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19.

Dofinansowanie może być przyznane organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zatrudniającemu pracowników na umowę o pracę, a także zatrudniającemu osoby na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

We wniosku o przyznanie dofinansowania organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składa oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania dofinansowania.

Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, na podstawie danych dołączonych do wniosku.

Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są obowiązane poinformować powiatowy urząd pracy w formie oświadczenia o każdej zmianie danych, mających wpływ na wysokość wypłacanego dofinansowania w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu.

Organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania, na który zostało przyznane.

Szczegółowe informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie www.leszno.praca.gov.pl oraz poprzez platformę: www.praca.gov.pl  

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas