twitter instagram YouTube

2020-09-28
Nabór wniosków do inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych

Nabór wniosków do inkubatora Włącznik Innowacji Społecznych

Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ogłosili I turę naboru do inkubatora „Włącznik Innowacji Społecznych”.

Inkubator to miejsce poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów pozwalających na skuteczniejsze niż dotąd włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Obszar włączenia społecznego, wokół którego koncentrują się działania Inkubatora, jest tu rozumiany bardzo szeroko. Obejmuje on w szczególności wyzwania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwalczania ubóstwa, ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Grantobiorcami mogą być podmioty pozarządowe i prywatne (w tym osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz grupy nieformalne składające się z min. 2 osób fizycznych) albo publiczne, inne niż beneficjent projektu grantowego, mające pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę lub rozwiązanie wspierające osiągnięcie celów projektu grantowego.

Jeden zgłoszeniodawca w jednej turze naboru może złożyć maksymalnie trzy formularze zgłoszeniowe. Zgłoszone pomysły muszą być odrębne, nietożsame, muszą występować między nimi wyraźne różnice. Zgłoszenia powielające już zgłoszone przez zgłoszeniodawcę pomysły będą odrzucane na etapie weryfikacji formalnej.

Całkowita pula środków finansowych przeznaczona na przyznanie w konkursie grantowym minimum 50 grantów wynosi 1 649 170 zł. Granty będą przyznawane w ramach pięciu tur naboru do Inkubatora. Minimalna wysokość grantu wynosi 5 000 zł, a maksymalna 60 000 zł. Rekomendowaną średnią kwotą grantu jest 32 000 zł. Grantobiorca, aplikując o środki wyższe niż przewidywana średnia kwota grantu, musi odpowiednio uzasadnić potrzebę przeznaczenia wyższej puli na daną innowację.

Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem Inkubatora i przejdą do kolejnego etapu naboru. Jego celem będzie opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru włączenia społecznego. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają później granty na opracowanie i półroczne testy innowacyjnych rozwiązań.

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 18 października 2020 r.

  1. Kto może wziąć udział w naborze?

Każda osoba prawna i fizyczna lub grupa nieformalna,  którą cechuje motywacja do poszukiwania nowatorskich rozwiązań odpowiadających na wskazane wyżej wyzwania związane z problematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego, rosnących nierówności społecznych, izolacji, marginalizacji lub dyskryminacji konkretnych grup społecznych.

  1. Na co zwrócić uwagę?

Celem udzielania grantu jest opracowanie innowacyjnego pomysłu oraz przeprowadzenie procesu testowania innowacyjnego rozwiązania w temacie włączenia społecznego niemniej aby pozytywnie przejść procedurę naboru trzeba rzetelnie wypełnić właściwy formularz (dla osób fizycznych lub osób prawnych), upewnić się aby nie przekraczać limitu słów w miejscach gdzie te limity występują, i co najważniejsze nie powielać rozwiązań już istniejących. Już na tym etapie możliwe jest skorzystanie ze wsparcia merytorycznego kadry Inkubatora, w tym przede wszystkim warsztatów inspiracyjnych, wsparcia ze strony ekspertów, mentorów i doradców specjalistycznych.

  1. Procedury – ważna rzecz.

Zachęcamy do zapoznania się już na wstępie z Procedurami realizacji projektu grantowego „Włącznik Innowacji Społecznych”. Ta lektura odpowiada na pytania dotyczące kolejnych faz projektu, kryteriów oceny, czasu trwania poszczególnych etapów rekrutacji i wiele innych.

Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego WŁĄCZNIK

W przypadku pytań osobami do kontaktu są:

Tel. 061 856 73 20

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://innowacje.rops.poznan.pl/wlacznik/aktualne-nabory/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas