twitter instagram YouTube

2015-04-01
Nabór wniosków o dofinansowanie w 2015 r. zadań z zakresu sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych ze środków FRKF

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015 roku zadań związanych z przygotowaniem i udziałem zawodników niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy”. Termin składania wniosków upływa 31 października 2015 r.

Celem Konkursu jest:

- zapewnienie zawodnikom niepełnosprawnym optymalnych warunków szkolenia sportowego w zakresie przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy oraz poprawa wyników reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym,

- zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach realizacji Programu wyróżnia się następujące zadania:

- przygotowanie do igrzysk paraolimpijskich,

- przygotowanie i udział w igrzyskach głuchych,

- przygotowanie i udział w Mistrzostwach świata i Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać:

- polskie związki sportowe (dalej „pzs”),

- stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych (dalej „stowarzyszenia”).

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach programu wynosi 14 225 000 zł. Wysokość kosztów pośrednich niezbędnych do realizacji zadania, nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 31 października 2015 r. Wnioski należy składać osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa. Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wnioskodawcy oraz nazwę zadania z adnotacją „Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2015-rok/1435,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-2015-r-zadan-z-zakresu-sportu-wyczynowego-osob.html

ZAŁĄCZNIKI DO STRONY:

Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015 roku zadań związanych z przygotowaniem i udziałem zawodników niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy

2015 FRKF Wniosek

2015 FRKF zał nr 1 zestawienie zbiorcze kosztów

2015 FRKF zał nr 2 harmonogram planowanych działań

2015 FRKF zał nr 3 koszty pośrednie obsługa zadania

2015 katalog_kosztow_FRKF

2015 standaryzacja_obiektow_FRKF

2015 wzor umowy FRKF

2015_wniosek_zalaczniki_do_umowy_FRKF

2015_zalaczniki_do_planu_po_zmianach_wykonania_FRKF

Źródło: http://bip.msit.gov.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas